Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi sadzenia drzew na działce 5/36 AM-47 obręb Wołów , wraz z zakupem i dostawą sadzonek

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

RL.605.25.2018                                                                                                                              Wołów, dnia 13.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe 

I.              Zamawiający:

 

Powiat Wołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wołowskiego

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 

II.           Przedmiot zamówienia:

Zarząd Powiatu Wołowskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi sadzenia drzew na działce 5/36 AM-47 obręb Wołów, wraz z zakupem i dostawą sadzonek.

 

Sadzonki drzew powinny spełniać następujące warunki:

 1. Gatunek drzew: lipa drobnolistna
 2. Ilość drzew: 70 sztuk
 3. Minimalny obwód pnia na wysokości 100 cm: 10 cm,
 4. Wymagania:

             - przewodnik drzewa dość  prosty,

             - pączek szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany i nieuszkodzony,

             - pędy boczne korony drzewa równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana   poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla gatunku,

             - przyrost ostatniego roku wyraźnie i prosto przedłuża przewodnik,

             - drzewa z bryłą korzeniową, zabezpieczoną jutą lub siatką

             - 2 paliki do każdego drzewa,

             - siatka do zabezpieczenia pni drzew przed zgryzaniem przez zwierzynę,

             - taśma do przywiązania drzew do palików

         5. Wady niedopuszczalne:

            - silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

            - ślady żerowania szkodników,

            - oznaki chorobowe,

            - martwice i pęknięcia kory,

           - dwupędowe korony drzew formy piennej,

            - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.


            Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z sytuacją w terenie.

 

III.        Oferta cenowa powinna zawierać:

 

 1.  Łączny koszt netto i   brutto wykonania prac
 2. Adres wykonawcy
 3. NIP Wykonawcy
 4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 5. Oświadczenie, że  Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  to w tym czasie) zrealizował z należytą starannością przynajmniej 3 usługi dotyczące pielęgnacji zieleni, każda na kwotę 10 000 zł.
 6. Oferta cenowa musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym.

Ofertę cenową należy przedstawić w sposób zgodny z Załącznikiem nr 1

 

IV.         Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca posiada wiedzę, kompetencje  oraz dysponuje niezbędnym sprzętem do  wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia posiadają niezbędna wiedzę
  i doświadczenie zapewniające prawidłowe wykonanie zamówienia.

V.           Termin wykonania usługi :

        Usługa powinna być wykonana w terminie do 22.10.2018 r. 


VI.        Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołowie, w pokoju nr 5 lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Wołowie,  pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w terminie do dnia 26.04.2018 r.  do godziny 14.00,  z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usługi sadzenia drzew wraz zakupem i dostawą sadzonek – RL. 605.25.2018 ”

Oferty złożone po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu nie będą brane pod uwagę.

VII.     Wybór oferty

Zamówienia udzielone zostanie wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się  ofertę z najniższą ceną brutto za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

 

VIII.  Termin i warunki płatności:

 1. Za wykonanie zamówienia płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
 2. Nabywca faktury VAT: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208.
 3. Odbiorca faktury VAT: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.
 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół podpisany przez Zamawiającego
  i Wykonawcę.

IX.   Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Osoby  do kontaktu: 

Małgorzata Niewiadomska tel. 71 380 59 32

Alicja Walczak tel. 71 3805934


  Załącznik nr 1

 .……………………..                                                                                                                ………………………                                                   …………………………                                                                                                               (miejscowość ,data)

 …………………………

          (dane  Wykonawcy)                                                                                          

                                                                                                                           

                                                                                                               

 

OFERTA CENOWA
na  wykonanie usługi sadzenia drzew na działce 5/36 AM-47 obręb Wołów
 wraz  z zakupem i dostawą sadzonek
 

 

 

L.p.

Rodzaj prac

Koszt robót (netto)

Koszt robót (brutto)

1.

Wykonanie usługi sadzenia 70 szt. drzew na   działce 5/36 AM-47  obręb Wołów (wraz z   zakupem i dostawą sadzonek)
Łączny koszt  w/w prac 

 

Łączny koszt  brutto prac wynosi: …………… zł  (słownie …………………………………….... …………………………………………………………………………………………………..)


Oświadczam, że zapoznałem się z sytuacją w terenie.

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                  ………………………………..…..……………………………………..

                                                                                                                                               (podpis przez osobę upoważnioną do występowania w obrocie prawnym)

                                                                                                               

Do oferty cenowej załączono następujące dokumenty:


 1. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 2. Oświadczenie, że  Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  to w tym czasie) zrealizował z należytą starannością przynajmniej 3 usługi dotyczące pielęgnacji zieleni, każda usługa  na kwotę przynajmniej  10 000 zł

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij