Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Nieodpłatna pomoc prawna - konkurs ofert

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarząd Powiatu Wołowskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.), 

ogłasza z dniem 29 października 2018 r. otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2019 r.

 I.     Rodzaj zadania.

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego  w 2019 r., zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.   o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 2. Prowadzenie edukacji prawnej będzie odbywało się w szczególności formie spotkań z mieszkańcami Powiatu Wołowskiego oraz przygotowania ulotek i akcji informacyjnych. Szczegółowe warunki zostaną określone w umowie.
 3. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierzone zostanie prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
 4. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, organizacja pozarządowa   z którą zostanie zawarta umowa na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej  w 2019 r. będzie mogła rozszerzyć świadczenie usług o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ciągu roku, po złożeniu wniosku do Starosty, z dołączoną dokumentacją poświadczającą odpowiednią wiedzę i umiejętności doradców w ramach przyznanej dotacji.

 II.  Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2019 r. planuje się przeznaczyć dotację w łącznej wysokości 64.020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych), w tym:

1) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych),

2) na prowadzenie edukacji prawnej - 3960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

 

 III.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty   o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

O prowadzenie punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która:

1. W części dotyczącej udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

2) posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradca podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. W części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

1)  posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,

2) posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

a) poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

b)profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

4) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3. O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 IV.   Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają przepisy:

1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

 1. Dotacja, o której mowa w pkt II. 1) ogłoszenia, przekazywana będzie wyłonionemu podmiotowi w 12 miesięcznych transzach, przy czym sposób i forma udzielania dotacji określona będzie w umowie dotyczącej realizacji zadania, podpisanej po wyłonieniu podmiotu.
 2. Dotacja na edukację prawną, o której mowa w pkt II. 2) ogłoszenia, przekazywana będzie na zasadach i w formie określonej w umowie dotyczącej realizacji zadania.

 V.  Termin i warunki składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2018 r.
 2. Oferty (oryginał wraz z załącznikami) należy składać w biurze podawczym (pok. nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania oferty pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołowie potwierdzona pieczęcią wpływu.
 3. Oferty należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
 5. Oferta powinna być wypełniona w języku polskim, maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, posiadać ponumerowane strony, złożone pieczątki oferenta we wszystkich wymaganych miejscach oraz być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji (w przypadku osób, które nie posiadają pieczęci imiennych podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję).
 6. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty.
 7. Do ofert należy obligatoryjnie dołączyć :

1)      kopię statutu organizacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

2)      aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3)      oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych powinni złożyć kopię uchwały   o zmianie statutu wraz z kopią wniosku o zmianę danych w KRS,

4)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

5)      dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III ust. 1  pkt 1) i ust. 2 pkt 1) ogłoszenia,

6)      umowy, o których mowa w pkt III ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 2) ogłoszenia,

7)      pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób, o którym mowa w pkt III ust. 1 pkt 3) i ust. 2 pkt 3) ogłoszenia,

8)      dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości, o których mowa w pkt III ust. 1 pkt 4) i ust. 2 pkt 4) ogłoszenia,

9)      organizacja pozarządowa ubiegająca się o prowadzenie punktu, w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dołącza do oferty także zaświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r.   o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1467).

10)   oświadczenie w przedmiocie określonym w art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw,

11)  oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na wydłużenie czasu trwania dyżuru, stosownie do art. 8 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

12)  organizacja pozarządowa ubiegająca się o prowadzenie punktu w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

 1. Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty zawierające błędy formalne, tj. niespełniające warunków konkursu zostaną odrzucone.
 3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota finansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 4. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie zawarta umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania   i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Wybór oferty nastąpi do dnia 15 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. opiniowania ofert powołana przez Zarząd Powiatu Wołowskiego. Oferta jest prawidłowa pod względem formalnym, gdy spełnia następujące kryteria:

1) sporządzona jest na obowiązującym formularzu oferty,

2) została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

3) złożona została przez uprawniony podmiot i dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi podmiotu,

4) zawiera wszystkie wymagane załączniki,

5) zadanie jest zgodne z zakresem konkursu,

6) termin realizacji zadania jest taki sam jak w ogłoszeniu,

7) wnioskowana kwota jest zgodna z limitami wyznaczonymi w pkt II ogłoszenia,

8) została opatrzona wraz z załącznikami datą oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

 1. Ocena merytoryczna ofert nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
 2. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji Zarządowi Powiatu Wołowskiego.
 3. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Zarząd Powiatu Wołowskiego w drodze uchwały, od której nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie.
 5. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.
 6. Umowa o realizację zadania publicznego podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
 7.  Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
 8. Osobą wskazaną do kontaktu z oferentami jest:

–   Ewa Kulik, e-mail: ewa.kulik@powiatwolowski.pl , tel. (71) 380 59 08


VII. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie ma być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanym na terenie Powiatu Wołowskiego, działającym zgodnie z harmonogramem określonym przez Starostę Wołowskiego.
 2. Dwa dyżury w tygodniu planowane są na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 3. Podmiot przyjmujący zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie dotyczącej realizacji zadania oraz zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 4. Umowa na realizację zadania zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Zakres usług świadczonych w punkcie na wniosek organizacji może zostać poszerzony w 2019 r. o nieodpłatną mediację w drodze zmiany umowy, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw.
 7. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji punktu bądź godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oferent zobowiązany jest do świadczenia usługi w zmienionej lokalizacji bądź w zmienionych godzinach.

 VIII.  Postanowienia końcowe.

1.Zarząd Powiatu Wołowskiego informuje, że dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową wynosiła:

- w 2016 r. - 59.946,00 zł,

- w 2017 r. –  60.725,88 zł,

- w 2018 r. -  60.725,88 zł.

2. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany ogłoszenia Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia zamieszczając informację o dokonanej zmianie  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego. Dokonanie zmiany ogłoszenia przez Zamawiającego skutkować będzie przedłużeniem terminu składania ofert.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij