Wołów, dnia 28 listopada 2019 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie  art. 114 ust. 3 i 4, w zw. z art. 113 ust. 6 i  7 oraz 124a, w zw. z art.124 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.); dalej: „u.g.n.”

 

Starosta Wołowski

zawiadamia,

 

o zamiarze wszczęcia na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a u.g.n., w zw. z art. 124 ust. 1 u.g.n., oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki gruntu nr:

- 229, AM-3, obręb Godzięcin, gm. Brzeg Dolny,

- 102, AM-2, obręb Godzięcin, gm. Brzeg Dolny,  

- 249, AM-3, obręb Uskorz Wielki, gm. Wołów,

- 303/5, AM-3, obręb Uskorz Wielki, gm. Wolów,

- 200/1, AM-1, obręb Uskorz Mały, gm. Wołów,   

w celu budowy urządzeń do dystrybucji gazu, tj. gazociągu stalowego o średnicy DN 150 mm podwyższonego średniego ciśnienia o ciśnieniu 1,6 MPa relacji Godzięcin – Siemianice oraz Godzięcin – Wołów.

  

W związku z powyższym Starosta Wołowski wzywa osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. 27, tel. 71 380 59 46, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

 

 

Starosta Wołowski informuje, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z ww. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

                                                                                                          z up. Starosty Wołowskiego

                                                                                                          Jarosław Iskra

                                                                                                          Wicestarosta