Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację
 zadania publicznego pn.

 Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu

 

 

Fundacja Cechownia Artystyczna złożyła ofertę  na realizację zadania publicznego pn. Festiwal Ale Wiocha ! Plener artystyczny w Zagrodzie Łużyckiej w Lubiążu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmioty, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego/Powiat Wołowski/Organizacje Pozarządowe/Ogłoszenia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu wołowskiego www.powiatwolowski.pl

Zgodnie z ust. 4 art. 19a ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od dnia 27 czerwca 2018 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin składania uwag: 4 lipca 2018 r.

Uwagi można składać:

–   listownie na adres Biuro Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Wołowie
pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

–  faxem na nr: 71 380 59 00 lub

–  e-mail: promocja@powiatwolowski.pl.

Uwaga: decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego, czy wysłania faxu lub e-maila.

                                                                                                                  Starosta
                                                                                                               Maciej Nejman