OSO.210.3.2018                                                                                              Wołów, dnia 2018-06-28

 

Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno stanowisko urzędnicze:
Głównego Specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
(nazwa stanowiska pracy)

           W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.

 

I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1) Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej czterech  godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 2) Częstotliwość wyjazdów służbowych, w zależności od potrzeb.

 3)  Praca na I piętrze w budynku Starostwa

II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykształcenie wyższe,

3)      minimum 4 letni staż pracy,

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)      nieposzlakowana opinia,   

7)      brak  skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

8)      posiadanie doświadczenia zawodowego w przygotowywaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów realizowanych z udziałem zewnętrznych środków finansowych (z funduszy unijnych, innych funduszy zewnętrznych lub programów krajowych),

9)      mile widziana wcześniejsza praca na stanowisku w administracji samorządowej,

10)  studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zakresu pozyskiwania funduszy i/lub rozliczania projektów, zamówień publicznych,

11)  posiadanie  komunikatywnej  znajomości języka obcego (preferowany język angielski, niemiecki )

III. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące dodatkowe wymagania:

1)      komunikatywność, samodzielność, umiejętności analityczne,

2)      odporność na stres,

3)      znajomość programu El-dok lub innego służącego do elektronicznego obiegu dokumentów, będzie dodatkowym atutem.

 

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1)      Wyszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz innych programów zagranicznych i krajowych na realizację projektów dostępnych dla Powiatu

2)      Analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania.

3)      Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych obejmujących pozyskiwanie środków określonych w pkt. 1  i opracowywanie niezbędnych dokumentów.

4)      Koordynacja, nadzór i bieżące monitorowanie procesu aplikacyjnego, realizacji oraz rozliczania poszczególnych projektów realizowanych przez powiat

5)      Bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów, sporządzanie wniosków do budżetu w związku z finansowaniem zadań ze środków zewnętrznych.

6)      Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów.

7)      Reprezentowanie Powiatu w kontaktach z dysponentami funduszy pomocowych.

8)      Współpraca z administracją rządową i samorządową, przedsiębiorcami oraz innymi organizacjami, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych, które mogą być wykorzystywane dla rozwoju  powiatu oraz stymulowania przedsiębiorczości i rynku pracy.

9)      Wykonywanie   innych zadań  na podstawie  odrębnego polecenia Pracodawcy.

 

  V. Wymagane dokumenty:

 1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)

3)      Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( http://bip.powiatwolowski.pl

4)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
- wymagane wykształcenie, 

- wymagany staż pracy  (kserokopie świadectw pracy),  w przypadku zatrudnienia zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy,

- inne, np: odbycie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, certyfikaty.

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

6)      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)      Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

 

  VI. Inne informacje:

1)      Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze zostaną powiadomione indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale ES” w terminie do dnia 10. 07.2018 r. do godz.  15.00     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

 
Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.


Starosta Wołowski
/-/ Maciej Nejman