Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.6840.3.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy GN.6840.3.2017

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

Załącznik do Uchwały Nr 49/169/2019
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 29 października 2019 r.


Wykaz

Zarząd Powiatu Wołowskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

L.p.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia nieruchomości

Cena nieruchomości (zł)

Uwagi

AM

nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Obręb Wołów -Miasto, gm. Wołów

47

5/39

WR1L/00038997/1

1,2321 ha,

w tym:

RIVa 0,8509 ha

RV 0,3812 ha

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, położona na peryferiach miasta Wołowa w jego południowej części. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki stanowiącej drogę wojewódzką nr 338. Bezpośredni dojazd zapewnia droga gruntowa odchodząca na wschód od ww. ul. Tadeusza Kościuszki. Działka położona jest w odległości ok. 350 m od wspomnianej drogi wojewódzkiej. Działka posiada w miarę regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren działki jest płaski bez widocznych naturalnych utrudnień w zagospodarowaniu. Wzdłuż wschodniej granicy działki znajdują się niewielkie zadrzewienia i zakrzaczenia bez wartości użytkowej. Nieruchomość nie posiada wyposażenia w sieci uzbrojenia terenu. W  odległości około 120 metrów na zachód znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa (w160), kanalizacji sanitarnej (ks 300), natomiast sieć gazowa (g 125) przebiega w drodze wojewódzkiej w odległości około 350 m. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz zrujnowane zabudowania dawnego kompleksu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. W nieco dalszej odległości znajdują się zabudowania przemysłowe zlokalizowane w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nieruchomość stanowi własność Powiatu Wołowskiego.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze oznaczonym  symbolem AG/43 – tereny aktywności gospodarczej( w tym handel hurtowy i detaliczny o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 2000 m2),w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków na terenie miasta w granicach administracyjnych, oznaczonej na rysunku symbolem OW. Na działce lokalizacja stanowiska archeologicznego: 52/52/76-24 AZP

Sprzedaż prawa własności

447 300,00 zł netto

+

23% stawka VAT

=

550 179,00 zł brutto

(pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100 gr. brutto)

 

 

1. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

 

2. Zarząd Powiatu Wołowskiego zastrzega umowne prawo odkupu nieruchomości na rzecz Powiatu Wołowskiego w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia, z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej, w przypadku podjęcia informacji o zamiarze przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości na realizację inwestycji znacznie oddziaływującej na środowisko.

3. Zarząd Powiatu zastrzega, że przedmiotowa nieruchomość nie może być wykorzystywana przez każdoczesnego właściciela nieruchomości na działalność znacznie oddziaływującą na środowisko. W przypadku zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości poprzez realizację inwestycji w sposób znacząco oddziaływującej na środowisko właściciel zapłaci karę umowną  na rzecz Powiatu Wołowskiego w wysokości 50 % ceny sprzedaży nieruchomości niezależnie od tego, czy sprzedający będzie chciał skorzystać z ww. prawa odkupu

 


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 7.11.2019 r. do dnia 28.11.2019 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), winny złożyć wniosek do siedziby Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5,  w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 19.12.2019 r.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Powiat Wołowski sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Starostwo Powiatowe w Wołowie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni  nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości  może się odbyć na życzenie i wyłączny koszt strony kupującej. Na działce gruntu występuje niewielkie zadrzewienie i zakrzaczenie. Ewentualne wycięcie następuje na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.).


Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45  lub telefonicznie  71/380 59 46,  lub 71/380 59 39.                                                                            wz. Starosty                                       Członek Zarządu

                                                                           Jarosław Iskra                                        Kamil Jeżyna

                                                                            Wicestarosta

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij