W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Ogłoszenie GN.6821.20.2019

Wersja strony w formacie XML

Szczegóły

Znak sprawy GN.6821.20.2019

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

Wołów, dnia 3 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm. - dalej: „K.p.a.”) oraz art. 113 ust. 6, art. 115 ust. 3, w związku z  art. 124a i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm. - dalej „u.g.n.”),

STAROSTA WOŁOWSKI
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a u.g.n, w zw. z art. 124 ust. 1 u.g.n., położonej w obrębie nr 0027 Uskorz Mały, gmina Wołów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 200/1, AM-1, o pow. 0,2939 ha, w celu budowy urządzeń do dystrybucji gazu, tj. gazociągu stalowego o średnicy DN 150 mm podwyższonego średniego ciśnienia o ciśnieniu 1,6 MPa relacji Godzięcin – Siemianice oraz Godzięcin - Wołów.

W ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej działki gruntu, na zasadach wspólności ustawowej, wpisani są Elżbieta Dumańska  (osoba nie żyje) i Tadeusz Dumański.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 u.g.n starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielnie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 i 4.

W myśl art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Ogłoszenie takie zostało zamieszczone na łamach gazety „Wyborczej” w dniu 29 listopada 2019 r., oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołowie (www.powiatwolwoski.pl,  www.bip.powiatwolowski.pl w zakładce „obwieszczenia”), a także podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Brzeg Dolnym, oraz na tablicy ogłoszeń wsi: Godzięcin, Uskorz Mały i Uskorz Wielki.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w/w informacji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 u.g.n. wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 K.p.a. informuję, że  stronie przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań, zapoznania się z aktami sprawy oraz składania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów. Akta sprawy do wglądu znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2,  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 27 w godzinach urzędowania tj. od 745 do 1545. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest telefoniczne uprzedzenie o zamiarze skorzystania z niniejszego uprawnienia co najmniej na dzień przed planowanym terminem skorzystania z powyższego uprawnienia.


Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie i Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wołowie (www.powiatwolowski.pl oraz www.bip.powiatwolowski.pl - w zakładce obwieszczenia), a także na tablicy ogłoszeń wsi Uskorz Mały.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, ogłoszenie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Starosty
Bartosz Kasperek
Kierownik wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami

 

 

  


Otrzymują:

  1. Daniel Hawryłkiewicz – pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
  2. Tadeusz Dumański,
  3. a/a – 2 egz.

 

Do wiadomości:

  1. Urząd Miejski w Wołowie - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 K.p.a. (wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia,
  2. Sołtys wsi Uskorz Mały - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 K.p.a. (wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane