W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie GN.7021.11.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy GN.7021.11.2021
Rodzaj dokumentu Wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Treść

Zapytanie ofertowe
na wykonanie pracy geodezyjnej  

I. Zamawiający
Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208 

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4d ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)       
 
III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu ustalenie przebiegu granic działki gruntu nr 290, AM-2, jednostka ewidencyjna Wołów – obszar wiejski, obręb Stobno, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1291D z działkami gruntu nr 265/2, AM-1, 265/1, AM-1 322/1, AM-1, jednostka ewidencyjna Wołów – obszar wiejski, obręb Stobno.

2. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu ustalenie przebiegu granic działki gruntu nr 5, AM-1, jednostka ewidencyjna Brzeg Dolny – obszar wiejski, obręb Naborów, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1291D z działkami gruntu nr 67, 66, 3, 65, 63, 61, 60/4, 8/3, 59, AM-1, jednostka ewidencyjna Brzeg Dolny – obszar wiejski, obręb Naborów.

3. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu ustalenie przebiegu granic działki gruntu nr 214/5, AM-2, jednostka ewidencyjna Wołów – obszar wiejski, obręb Pełczyn, stanowiącej część drogi powiatowej nr 1291D z działką gruntu nr 674/4, AM-3, jednostka ewidencyjna Wołów – obszar wiejski, obręb Pełczyn

IV. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2021 r.

V. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 21 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.

2.       Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez niego niezbędnych dokumentów.

3.       Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.       Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.

5.       Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

6.       Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.

VII. Kryteria wyboru ofert
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                                   Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                     Cena brutto oferty badanej

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.       Termin składania ofert upływa z dniem 12 lutego 2021 r. o godz. 14.00.

2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: nieruchomosci@powiatwolowski.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usługi geodezyjnej –  GN.7021.11.2021”.

IX. Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Włodarczyk – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Tel. 71 380 59 56, E-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl

X. Pozostałe informacje:

1.       Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

3.       Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.

4.       O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

6.       W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana.

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane