Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Obwieszczenie Gk.6840.2.2014

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Znak sprawy Gk.6840.2.2014

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Treść

Załącznik do Uchwały Nr 202/647/18
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 19 października  2018 r.

Wykaz

Zarząd Powiatu Wołowskiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

 

L.p.
Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej
Opis lokalu
Udział w nieruchomości   wspólnej
Przeznaczenie   nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma oddania   nieruchomości

Cena nieruchomości   netto (zł)

Uwagi

1

2

3

7

8

9

10

13

1

Działka gruntu nr   5/21, AM-47, o pow. 0,0341 ha, położona w Wołowie przy. ul. T. Kościuszki nr   27i, gm. Wołów, kw WR1L/00046706/4, własność: Powiat Wołowski

Lokal mieszkalny nr A   o pow. użytkowej: 72,50 m2 wraz z prawem własności udziału w częściach   wspólnych budynku i działki gruntu, w wysokości: 49,05%, stanowiący własność Powiatu Wołowskiego. Lokal usytuowany jest   na parterze budynku mieszkalnego wielolokalowego położonego w Wołowie przy   ul. Tadeusza Kościuszki 27i, na działce gruntu nr 5/21, AM-47, o pow. 0,0341   ha, dla której Sąd Rejonowy                     w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00046706/4.

Lokal mieszkalny   składa się  z 3 pokoi, łazienki,   spiżarki, kuchni, pom. gospodarczego i korytarza o łącznej pow. 72,50 m2.   Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, gazową, kanalizację   sanitarną oraz centralne ogrzewanie. Lokal nie posiada pomieszczeń   przynależnych.

Lokal mieszkalny   objęty jest obowiązującą umową najmu zawartą na czas nieokreślony pomiędzy   Powiatem Wołowskim a Najemcą.


49,05%,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania   przestrzennego – Miasto Wołów uchwalonym Uchwałą nr LIII/328/2013 Rady   Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. (Dz. U. Woj. Doln. z  2013 r. poz. 5833) nieruchomość oznaczona   jest symbolem: MW/UO/1 – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy   mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oświaty. Stosownie do § 3 ust. 10 ww.   uchwały na terenie objętym planem ustala się możliwość tymczasowego   zagospodarowania i urządzenia terenu, zgodnie z funkcjonującym obecnie   przeznaczeniem, do momentu podjęcia nowych działań inwestycyjnych.

Zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego   najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje  pierwszeństwo w jego nabyciu, zgodnie z   art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3  i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.   zm.). 

Cena nieruchomości                         - 131.990,00 zł netto  + VAT zgodnie z   obowiązującymi przepisami;


Bonifikata w wysokości 75%  -  98.992,50 zł netto + VAT zgodnie z  obowiązującymi przepisami;


Do zapłaty – 32.997,50 zł netto +   VAT zgodnie  z obowiązującymi   przepisami;


Cena nieruchomości podlega zapłacie nie   później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za   termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

2

Działka gruntu nr 5/21,   AM-47, o pow. 0,0341 ha, położona w Wołowie przy. ul. T. Kościuszki nr 27i,   gm. Wołów, kw WR1L/00046706/4, własność: Powiat Wołowski

Lokal   mieszkalny nr B o pow. użytkowej: 35,50 m2 wraz z prawem własności udziału w częściach   wspólnych budynku i działki gruntu, w   wysokości: 24,01%, stanowiący   własność Powiatu Wołowskiego. Lokal usytuowany jest na piętrze (poddaszu)   budynku mieszkalnego położonego w Wołowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 27i,   na działce gruntu nr 5/21, AM-47, o pow. 0,0341 ha, dla której Sąd Rejonowy w   Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00046706/4.

Lokal   mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, garderoby i korytarza o   łącznej pow. 35,50 m2. Lokal wyposażony jest w instalację   elektryczną, wodną, gazową, kanalizację sanitarną oraz centralne ogrzewanie.   Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Lokal   mieszkalny objęty jest obowiązującą umową najmu zawartą na czas nieokreślony   pomiędzy Powiatem Wołowskim a Najemcą.                                                                    


24,01%,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania   przestrzennego – Miasto Wołów uchwalonym Uchwałą nr LIII/328/2013 Rady   Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. (Dz. U. Woj. Doln. z  2013 r. poz. 5833) nieruchomość oznaczona   jest symbolem: MW/UO/1 – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy   mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oświaty. Stosownie do § 3 ust. 10 ww.   uchwały na terenie objętym planem ustala się możliwość tymczasowego   zagospodarowania i urządzenia terenu, zgodnie z funkcjonującym obecnie   przeznaczeniem, do momentu podjęcia nowych działań inwestycyjnych.

Zbycie prawa własności w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego   najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje  pierwszeństwo w jego nabyciu, zgodnie z   art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3  i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).     

Cena nieruchomości  – 52.250,00 zł netto +   VAT zgodnie z   obowiązującymi przepisami;


Bonifikata w wysokości 75% 
-   39.187,50 zł netto + VAT   zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Do zapłaty – 13.062,50 zł netto   +   VAT zgodnie  z   obowiązującymi przepisami;Cena nieruchomości podlega zapłacie nie   później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za   termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

3.

Działka gruntu nr   5/21, AM-47, o pow. 0,0341 ha, położona w Wołowie przy. ul. T. Kościuszki nr   27i, gm. Wołów, kw WR1L/00046706/4, własność: Powiat Wołowski

Lokal mieszkalny nr C o pow. użytkowej: 39,80 m2 wraz z prawem   własności udziału w częściach wspólnych budynku i działki gruntu, w   wysokości: 26,94%, stanowiący własność Powiatu Wołowskiego. Lokal  usytuowany jest na piętrze (poddaszu) w   budynku mieszkalnym położonym w Wołowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 27i, na   działce gruntu nr 5/21, AM-47, o pow. 0,0341 ha, dla której Sąd Rejonowy w   Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00046706/4.

Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, garderoby i   korytarza o łącznej pow. 39,80 m2 . Lokal wyposażony jest w   instalację elektryczną, wodną, gazową, kanalizację sanitarną oraz centralne   ogrzewanie. Wejście do łazienki znajduje się na zewnątrz lokalu, w części   wspólnej – komunikacji. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Lokal mieszkalny objęty jest obowiązującą umową najmu zawartą na czas   nieokreślony pomiędzy Powiatem Wołowskim a Najemcą.


26,94%,

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania   przestrzennego – Miasto Wołów uchwalonym Uchwałą nr LIII/328/2013 Rady   Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013 r. (Dz. U. Woj. Doln. z  2013 r. poz. 5833) nieruchomość oznaczona jest symbolem: MW/UO/1 – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oświaty. Stosownie do § 3 ust. 10 ww. uchwały na terenie objętym planem ustala się możliwość tymczasowego zagospodarowania i urządzenia terenu, zgodnie z funkcjonującym obecnie przeznaczeniem, do momentu podjęcia nowych działań inwestycyjnych.

Zbycie prawa własności   w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu   mieszkalnego, któremu przysługuje    pierwszeństwo w jego nabyciu, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku   z art. 34 ust. 1 pkt 3  i ust. 6 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018   r., poz. 121 z późn. zm.). 

Cena nieruchomości – 55.432,00 zł netto + VAT zgodnie z   obowiązującymi przepisami;

Bonifikata w wysokości 75%    -  41.574,00 zł netto    + VAT zgodnie z  obowiązującymi przepisami;

Do zapłaty – 13.858,00 zł netto   +   VAT zgodnie   z   obowiązującymi przepisami;


Cena nieruchomości podlega zapłacie nie   później niż na 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Za   termin wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.


Nieruchomość nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1498 z późn. zm.).
Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z prawem własności udziału w częściach wspólnych budynku i działki gruntu podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw.   z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23 października 2018 r. do dnia  13 listopada  2018 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), winny złożyć wniosek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5, w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości, tj. do dnia 4 grudnia 2018 r.
Powiat Wołowski sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem i wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez  Starostwo Powiatowe w Wołowie i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz różnicy powierzchni nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię lub rodzaj użytku niż wynika to z powołanych wyżej wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych dla przedmiotowej nieruchomości może się odbyć życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45 lub telefonicznie 71/380 59 45.

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.

 Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

WICESTAROSTA
Władysław Boczar

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij