Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Marta Dunal, Wołów

uzasadnienie wyboru Pani Marta Dunal spełniła wszystkie wymogi formalne ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna i roczny staż pracy w tutejszym urzędzie, podczas którego prawidłowo wykonywała powierzone zadania i dała się poznać jako osoba komunikatywna i otwarta na klienta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja naboru wysoko oceniła wiedzę kandydatki, co daje gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych zadań.

28.05.2019 r.
Starosta Wołowski
/-/ Janusz Dziarski

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

Treść

OSO.210.3.2019                                                                                                Wołów, dnia 2019-04-27

 
Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale  Geodezji i Kartografii
(nazwa stanowiska pracy)

 

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze

 ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, na II piętrze budynku wyposażonego w windę


  II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: preferowane geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, geografia,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym,
 8. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

   III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko

1. udokumentowany co najmniej 1 roczny okres pracy, stażu w samorządzie, lub  w administracji rządowej w służbie geodezyjnej,

2. mile widziana znajomość oprogramowania TurboEWID,

3. biegłe posługiwanie się komputerem,

4. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.


  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

Zadania podstawowe :


 1. Uzupełnianie numerycznej bazy danych powiatowego zasobu  geodezyjnego   i   kartograficznego poprzez dodawanie do niej pozytywnie zweryfikowanych   zbiorów danych lub innych materiałów pochodzących z prac geodezyjnych wraz  z nadaniem dokumentom odniesień przestrzennych.
 2. Przetwarzanie istniejących dokumentów powiatowego  zasobu geodezyjnego i   kartograficznego z postaci analogowej do postaci numerycznej.
 3. Udzielanie  informacji o posiadanym zasobie  geodezyjnym i kartograficznym, zasadach jego wykorzystywania

 

Zadania okresowe :


 1. Sporządzanie corocznych raportów dla celów statystycznych z zakresu  wykonywanych zadań oraz zestawień wynikających z przepisów.
 2. Wykonywanie czynności technicznych związanych z kompletowaniem zbiorów danych lub innych materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Obsługa   zamówień na materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wraz z ich rozliczaniem i udzielaniem licencji na ich wykorzystywanie, zgodnie z art.40 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony  własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w  zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)   ( http://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów  potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,  odbyty staż,  pracę (kserokopie świadectw  pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie   kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione  indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale GK” w terminie do dnia 09.05.2019  r. do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                            Starosta
                                                                                                        /-/ Janusz Dziarski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij