W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

Wersja strony w formacie XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Magdalena Dziubińska, Baszyn

uzasadnienie wyboru Pani Magdalena Dziubińska spełniła wszystkie wymogi formalne ogłoszonego naboru. Wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji, uzyskując najwyższą liczbę punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym.


Starosta
/-/ Janusz Dziarski

Szczegóły

stanowisko młodszy referent w Wydziale Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

Treść

OSO.210.6.2019                                                                                                                           Wołów, dnia 2019-07-03


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
młodszy referent w Wydziale  Finansów i Budżetu w Referacie Budżetu Edukacji
(nazwa stanowiska pracy)

 

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy  w budynku oficyny.


  II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie  średnie  lub wyższe: preferowane  ekonomiczne,  administracyjne,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość aktów prawnych, w tym ustaw:  o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie: sprawozdawczości budżetowej, klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, 
 8. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość systemów VULCAN FINANSE,   
 9. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko:

 1. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,
 2. samodzielność, dokładność, obowiązkowość,
 3. umiejętności analityczne,
 4. mile widziana znajomość programów służących do elektronicznego obiegu dokumentów.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

      1. Prowadzenie księgowości i rachunkowości budżetowej jednostek oświatowych w szczególności :

1)             Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,

2)             Zespołu Szkół Zawodowych  w Wołowie,

3)             Zespołu Szkół Zawodowych  w Brzegu Dolnym,

4)             Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie,

a)            prowadzenie księgi głównej /ewidencja syntetyczna/ i ksiąg pomocniczych /ewidencja analityczna/ przy użyciu komputera zgodnie z obowiązującym zakładowym planem kont, w zakresie jednostek, o których mowa w pkt. 1

b)             dokonywanie miesięcznych uzgodnień kont ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną  w zakresie jednostek obsługiwanych,

c)             dokonywanie na koniec każdego miesiąca wydruków dziennika oraz zestawień obrotów i sald kont syntetycznych, wydruków zestawienia i sald kont analitycznych w terminach zgodnie z polityką rachunkowości,          

d)            prowadzenie ksiąg pomocniczych  oraz ich rozliczanie w szczególności rozrachunków z podatnikami.    

         2. Przygotowanie i księgowanie dowodów księgowych - dochody/ wydatki: 

a)            sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym,

b)            dekretowanie dowodów księgowych,

c)             numerowanie dowodów w kolejności chronologicznej,

d)            zaksięgowanie dowodów księgowych,

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności  dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych z obowiązkiem niezwłocznego informowania Skarbnika Powiatu lub Głównego Księgowego Referatu o wystąpieniu nieprawidłowości w tej dziedzinie.

           4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodny z obowiązującymi przepisami.

           5. Przygotowywanie cząstkowych deklaracji podatkowych VAT.

           6. Uzgadnianie sald analitycznych z ewidencją w systemie księgowym.

           7. Windykacja należności  w zakresie  jednostek obsługiwanych.

           8. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji wytworzonej do Archiwum.

           9. Obsługa programu bankowego Internet Banking w zakresie dokonywanych płatności.    

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnione oświadczenia według wzoru, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)( http://bip.powiatwolowski.pl )  
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:

– wymagane wykształcenie, 

- inne odbycie szkoleń, kursów itp.

 1. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów) z dopiskiem  „Nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale FB” w terminie do dnia 15.07.2019r   do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.


     Starosta
    /-/ Janusz Dziarski


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane