W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Aneta Kwiatkowska, Brzeg Dolny

uzasadnienie wyboru Pani Aneta Kwiatkowska spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia i wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych uzyskując najwyższą liczbę punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegóły

stanowisko Podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

Treść

OSO.210.7.2019                                                                                      Wołów, dnia 2019-07-23


Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
ogłasza nabór na jedno  stanowisko urzędnicze:
podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

                                                            (nazwa stanowiska pracy)

 

        W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na I piętrze budynku  wyposażonego w windę.


  II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. nieposzlakowana opinia,   

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane  z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,

7. dobra znajomość aktów prawnych: ustawy Karta Nauczyciela,   ustawy Prawo oświatowe, ustawy O systemie oświaty,

8. umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera i mile widziana znajomość systemów VULCAN  

9. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

  III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko:

 1. umiejętność pracy indywidualnej i w zespole, umiejętności analityczne,
 2. odporność na stres,
 3. mile widziana znajomość programów służących do elektronicznego obiegu dokumentów,
 4. posiadanie minimum 6 miesięcznego doświadczenia w pracy w jednostkach samorządowych będzie dodatkowym atutem.

     IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. Przekazywanie danych dziedzinowych do bazy danych SIO.
 2. Pozyskiwanie danych dziedzinowych z bazy danych SIO lub danych osobowych ze zbioru PESEL.
 3. Współpraca przy przygotowywaniu postępowań dot. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
 4. Przygotowywanie wniosków o nagrody, odznaczenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 5. Przygotowanie analizy i oceny wniosków o dofinansowanie do opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli pod względem formalnym i merytorycznym.
 6. Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendiów Rady Powiatu Wołowskiego.
 7. Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 8. Przygotowywanie skierowań dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków.
 9. Przygotowywanie projektów porozumień z dyrektorami szkół w zakresie organizacji nauczania indywidualnego.
 10. Współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i spraw społecznych.
 11. Uzgadnianie ze związkami zawodowymi spraw dotyczących nauczycieli.
 12. Współpraca przy przeprowadzenie procedury związanej z oceną pracy dyrektorów.
 13. Współpraca przy przeprowadzaniu procedury powierzania stanowisk dyrektorów szkół/placówek oraz odwoływania z tych stanowisk.
 14. Opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat.
 15. Współpraca przy sprawozdawczości okresowej i rocznej z realizacji zadań Wydziału.
 16. Współpraca przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń, fundacji  oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
 17.  Współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał w sprawach objętych zakresem działania Wydziału.
 18. Współpraca przy  przygotowywaniu projektów/programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 19. Wykonywanie innych zadań związanych z zakresem pracy Wydziału na polecenie Kierownika, Starosty lub Wicestarosty.

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony   własnoręcznym podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby   ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony ( http://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnione oświadczenia według    wzoru, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)( http://bip.powiatwolowski.pl
 4. Kserokopie dokumentów   potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie,

                -  kserokopie świadectw pracy  lub zaświadczenie potwierdzające spełnienie pkt III ust.4       wymagań dodatkowych,

                - inne odbycie szkoleń, kursów itp.

 1. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01

2.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: jn4consulting@gmail.com, tel.: +48 511 379 176

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

4  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  plac Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem   „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale ES” w terminie do dnia 05.08.2019  r   do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie).

 Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  Nr 22.

                                                                                                                   Starosta
                                                                                                             /-/  Janusz Dziarski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane