W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

podiinspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Marta Drabik, Miejscowość Garwół

uzasadnienie wyboru Pani Marta Drabik spełniła wszystkie wymagania niezbędne i w wysokim stopniu wymagania dodatkowe ogłoszonego naboru. Posiada wyższe wykształcenie II stopnia i staż pracy w administracji samorządowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień wymaganych od osób ubiegających się o w/w stanowisko, co daje gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych zadań.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski

Szczegóły

stanowisko podinspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

Treść

OSO.210.2.2020                                                                                          Wołów, dnia 2020-01-24


Starosta Wołowski
ogłasza nabór na stanowisko  urzędnicze
 w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

podinspektor w  Biurze Rady i Zarządu Powiatu

        (nazwa stanowiska pracy)

W Starostwie Powiatowym w Wołowie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze  był wyższy niż 6% .


I Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze  ekranowym  powyżej  połowy dobowego wymiaru czasu pracy przy naturalnym  i sztucznym oświetleniu.  
 2.  Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na II piętrze budynku wyposażonego w windę.

 II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. nieposzlakowana opinia,   
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane  z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 7. dobra znajomość aktów prawnych:

1)      ustawy o samorządzie powiatowym,

2)      ustawy o pracownikach samorządowych,

3)      rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

4)      Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie,

5)      Statutu Powiatu Wołowskiego,

8. stan  zdrowia umożliwiający pracę na danym stanowisku.

 III.  Wymagania dodatkowe na stanowisko

 1. preferowane osoby ze stażem w administracji publicznej,
 2. mile widziana znajomość programów: systemu elektronicznego obiegu dokumentów  El-DOK, Edytora Aktów Prawnych Legislator,
 3. umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

  IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. obsługa techniczna, biurowa i organizacyjna posiedzeń Rady Powiatu, Zarządu Powiatu                                                            i Komisji stałych,
 2.  dokumentowanie współdziałania Rady Powiatu, Zarządu Powiatu  z instytucjami, związkami, organizacjami i urzędami,
 3.  sporządzanie protokołów z obrad Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji,
 4. koordynacja i nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych,
 5. organizowanie przyjęć obywateli przez Przewodniczącego Rady Powiatu Wołowskiego  w sprawach skarg i wniosków,
 6.  organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu,  
 7.  prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad ich terminowym rozpatrywaniem i przygotowywaniem odpowiedzi,
 8. udostępnianie dokumentów  wynikających z  wykonywania zadań publicznych przez organy Powiatu, na zasadach określonych w Statucie Powiatu,
 9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę, Przewodniczącego Rady Powiatu.

  V. Wymagane dokumenty:

 

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym   podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się      o zatrudnienie do pobrania ze strony                          ( http://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych      osobowych, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w      zakładce (praca, dokumenty dla ubiegających się o pracę)                                     ( http://bip.powiatwolowski.pl      ) 
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw  pracy),  ewentualnie inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do      czynności prawnych.
 6. Oświadczenie  kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub  skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

Osoby spełniające warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie rozmowy kwalifikacyjnej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z  siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):  e-mail: jn4consulting@gmail.com,  tel.: +48 511 379 176
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres  wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych      rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu  działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty  upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w  sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych   (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem  „Nabór na stanowisko podinspektora w BRZ” w terminie do dnia 04.02.2020 r. do godz.  15.45     (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.

                                                                                                   Starosta

                                                                                           /-/ Janusz Dziarski


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane