W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

kierownik Wydziału Edukacji,Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko : Katarzyna Fęglerska, Miejscowość : Wołów

uzasadnienie wyboru Pani Katarzyna Fęglerska spełnia wszystkie wymogi niezbędne i w wysokim stopniu wymagania dodatkowe stawiane osobie na stanowisku Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Posiada wyższe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku kierownika Wydziału.

Starosta
/-/ Janusz Dziarski

Szczegóły

stanowisko kierownik Wydziału Edukacji,Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Kancelaria I piętro pok. Nr 19

Treść

OSO.210.3.2020                                                                                         Wołów, dnia 2020-07-02


Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na jedno  kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury,
 Sportu i Spraw Społecznych 
(nazwa stanowiska pracy)

             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  czerwcu 2020 r. jest wyższy niż  6%. 

I  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

2. Zatrudnienie od 01 września 2020 r.
3. Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.

II. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. udokumentowany staż pracy min. 5 lat, w tym min. 3 lata w jednostce systemu oświaty lub organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo –wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny   lub wykonywanie przez co najmniej 3 lat działalności gospodarczej o charakterze  edukacyjno –oświatowym,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 7. nieposzlakowana opinia,   
 8. znajomość odpowiednich aktów prawnych  związanych z oświatą i funduszami UE, w tym: ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U.2019 r. poz. 2215),  ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020 r., poz.  910),  ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U.2019 r., poz. 1481), ustawy z dnia  5 czerwca 1998      r.  o samorządzie powiatowym (t.j:  Dz. U. 2020. poz 920), ustawy z dnia  27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j.: Dz.U.2020 r., poz. 17)
 9. znajomość  obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office, SL2014),
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

III.   Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące    dodatkowe wymagania:

 1. doświadczenie w pracy w samorządzie i posiadanie dodatkowego wykształcenia (kursy, studia podyplomowe) w zakresie edukacji i/lub zarządzania funduszami UE,
 2. doświadczenie w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskie, w tym m.in. w systemie SL2014
 3. umiejętność organizacji pracy własnej  i w zespole,
 4. umiejętności analityczne,
 5. odporność na stres.

IV. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

 1. Nadzorowanie pracy Wydziału, określanie i wdrażanie odpowiedniej struktury organizacyjnej      Wydziału.
 2. Zapewnienie właściwej  i terminowej realizacji zadań wynikających z § 32 Regulaminu      Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie  i § 37 Regulaminu Organizacyjnego      zakresu zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w      szczególności:
 3. Przygotowywanie      projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach należących do      kompetencji  Wydziału.
 4. Nadzór nad  wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,      dokonywanie oceny i występowanie z wnioskami w ich sprawie  nagrody, kary,  awanse,  przygotowywanie dokumentów   do naboru na stanowiska urzędnicze.
 5.  Współpraca i współdziałanie z Kuratorem  Oświaty oraz z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania  powiatowych jednostek oświatowych oraz realizowanie zaleceń kuratora      oświaty wynikających z czynności nadzoru pedagogicznego.
 6.  Opracowywanie planu sieci publicznych   szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem   szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu      wołowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 7. Przeprowadzanie   procedury związanej z połączeniem szkół różnych typów w zespół względnie      wyłączeniem szkół z zespołu bądź likwidacją zespołu.
 8. Współdziałanie  z dyrektorami szkół w zakresie ustalania  zawodów.
 9. Koordynacja spraw   związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oświatowych      przygotowywanych przez Referat Budżetu Edukacji
 10. Analizowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych  przez Powiat Wołowski.
 11. Sporządzanie  projektu budżetu powiatu w części   dotyczącej wydatków na edukację, kulturę i sport.
 12. Dokonywanie oceny  pracy jednostek realizujących zadania powiatu z zakresu pomocy      społecznej.  Przygotowanie wniosków  o przyznanie nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek.  
 13. Przygotowanie   procedury powierzania stanowisk dyrektorów i w miarę potrzeby stanowisk      wicedyrektorów  szkół i placówek  oraz odwoływania z tych stanowisk.
 14. Koordynacja działań  związanych z programami unijnymi i funduszami strukturalnymi w sektorze edukacji, spraw społecznych, kultury fizycznej i sportu.
 15. Współpraca z  organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i spraw społecznych.
 16. Rozliczanie dotacji   dla  szkół niepublicznych o  uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez inny organ.
 17. Prowadzenie sprawozdawczości Systemu Informacji Oświatowej.
 18. Przygotowanie  informacji i przedstawienie poprzez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu corocznej informacji  o stanie   realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach egzaminów.
 19. Przeprowadzenie  procedury przyznawania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.
 20. Przeprowadzenie  procedury nadawania stopnia awansu  zawodowego nauczyciela mianowanego łączenie z prowadzeniem rejestru wydanych zaświadczeń.
 21. Współpraca ze Związkami Zawodowymi w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.
 22. Zapewnienie  organizacji i funkcjonowania powiatowej biblioteki publicznej.
 23. Prowadzenie postępowań   w sprawach kierowania nieletnich do odpowiednich ośrodków i skierowań  do odpowiedniej formy kształcenia, osób posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny poświadczony własnoręcznym  podpisem +  CV.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się      o zatrudnienie do pobrania ze strony                          ( http://bip.powiatwolowski.pl)
 3. Wypełnioną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych,      do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce (praca,      dokumenty dla ubiegających się o pracę)                                     ( http://bip.powiatwolowski.pl      ) 
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:
       – wymagane wykształcenie, doświadczenie w administracji, (kserokopie świadectw pracy),  ewentualnie  inne,  odbycie szkoleń, kursów itp.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do   czynności prawnych.
 6. Oświadczenie  kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem      sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub  skarbowe umyślne.
 8. Oświadczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska.

  VI. Inne informacje:

 1. Osoby spełniające warunki formalne określone w  ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomione   indywidualnie o terminie i sposobie  rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. W przypadku osób podejmujących  po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym  stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony      (6miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą      kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego      zatrudnienia pracownika.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem      Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie      reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów,      Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01
 2. W      sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z      Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@powiatwolowski.pl
 3. Pani/Pana      dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w      ramach niniejszego naboru:

- na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.

 1. Pani/Pana      dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu      przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji      kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w      sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Odbiorcami      Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych      umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ma      Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą      poddawane profilowaniu.
 2. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 3. Obowiązek  podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, z  wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie. Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów)  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika ES” w terminie do dnia 13.07.2020 r. do godz.  15.45 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w  Wołowie a nie data nadania).


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2  – I piętro obok pok.  nr 22.                                             
                                                                                                              Starosta
                                                                                                     /-/   Janusz Dziarski


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane