W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

XML

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko : Andżelika Banowicz, Miejscowość: Krajanka

uzasadnienie wyboru Pani Andżelika Banowicz spełnia wymogi formalne stawiane osobie na stanowisku Głównego specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Posiada wyższe prawnicze wykształcenie, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z zakresem obowiązków wykonywanych na w/w stanowisku.
Ponadto posiada doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego.
Starosta
/-/ Maciej Nejman

Szczegóły

stanowisko Główny Specjalista w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Wołowie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-00 Wołów, I piętro, pok. nr 19 (Sekretariat)

Treść

OSO.210.1.2018                                                                                         Wołów, dnia 2018-01-18


Starosta Wołowski 
ogłasza nabór na jedno  wolne stanowisko urzędnicze:
Głównego specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury,
 Sportu i Spraw Społecznych 
(nazwa stanowiska pracy)


             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Wołowie  w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w  grudniu 2017r. jest wyższy niż  6%. 


 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
2. Częstotliwość wyjazdów służbowych: w zależności od potrzeb.

1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:

1)      Wykształcenie wyższe magisterskie.

2)       Minimum 4 letni staż pracy w tym minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3)      Znajomość odpowiednich aktów prawnych związanych z oświatą i funduszami UE,                   w tym: ustawy o prawie oświatowym, ustawy Karta nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym.

4)      Znajomość obsługi systemów informatycznych (środowisko Windows, Pakiet MS Office, SL2014).

5)      Posiadanie doświadczenia w pracy w samorządzie i posiadanie dodatkowego wykształcenia (kursy, studia podyplomowe) w zakresie edukacji i/lub zarządzania funduszami UE.

6)      Posiadanie doświadczenia w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskie, w tym m.in. w systemie SL2014

7)       Nie być skazanym  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)      Posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.

9)      Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego  na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

10)   Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2.   Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko powinien spełniać następujące    dodatkowe wymagania:

1)      Umiejętność organizacji pracy własnej  i w zespole.

2)      Umiejętności analityczne, odporność na stres.

3. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje:

1)      Współpraca przy przygotowywaniu postępowań dot. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2)      Przygotowywanie wniosków o nagrody, odznaczenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

3)      Przygotowanie analizy i oceny wniosków o dofinansowanie do opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli pod względem formalnym i merytorycznym.

4)      Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendiów Rady Powiatu Wołowskiego.

5)      Przygotowanie analizy i oceny formalnej wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

6)      Przygotowywanie skierowań dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków.

7)      Przygotowywanie projektów porozumień z dyrektorami szkół w zakresie organizacji nauczania indywidualnego.

8)      Współpraca z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i spraw społecznych.

9)      Uzgadnianie ze związkami zawodowymi spraw dotyczących nauczycieli.

10)  Współpraca przy przeprowadzenie procedury związanej z oceną pracy dyrektorów.

11)  Współpraca przy przeprowadzaniu procedury powierzania stanowisk dyrektorów szkół/placówek oraz odwoływania z tych stanowisk.

12)  Opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat.

13)  Współpraca przy sprawozdawczości okresowej i rocznej z realizacji zadań wydziału.

14)  Współpraca przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń, fundacji  oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

15)   Współpraca przy przygotowywaniu projektów uchwał w sprawach objętych zakresem działania wydziału.

16)  Współpraca przy przygotowywaniu edukacyjnych projektów/programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

17)  Zarządzanie edukacyjnymi projektami/programami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych.

 4. Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata +  cv.

2)       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej  (http://bip.powiatwolowski.pl )

3)      Kserokopie dokumentów potwierdzających:
a) wymagane wykształcenie,
b) doświadczenie w realizacji projektów, odbycie szkoleń, kursów, studiów   podyplomowych,

c) świadectw pracy lub w przypadku zatrudnienia zaświadczenie z zakładu pracy    potwierdzające  wymagany 4  letni staż pracy.

 4)  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 5)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Starostwie Powiatowym w Wołowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.922 z późn. zm.), poświadczone własnoręcznym podpisem.

6)  Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)  Oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe umyślne.

8)   Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na  wskazanym    stanowisku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie  pl. Piastowski 2, kancelaria I piętro pok. Nr 19 lub pocztą na adres  Starostwa (  pl. Piastowski 2  56-100 Wołów)  z dopiskiem „ Nabór na stanowisko  Głównego specjalisty w ES”  w terminie do dnia  29.01.2018r.   do godz. 10.00 

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Starostwa, a nie data nadania !


Aplikacje, które wypłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru, prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.powiatwolowski.pl) i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie  przy  ul. pl. Piastowski 2 – I piętro obok pok. Nr 22.Starosta Wołowski
/-/ Maciej Nejman

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane