W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zakup sprzętu komputerowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę sprzętu komputerowego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 07.12.2018r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia

5 grudnia 2018r., na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

JDA

ul. Magnoliowa 8
  55-330 Księginice

34.666,90zł +   3.221,37zł = 37.888,27zł

2.

Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd

ul. Królowej Jadwigi 3133-300 Nowy Sącz

29.978,79zł +   3.153,72zł = 33.132,51zł

3.

System Data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42

39-300 Mielec

29.865,63zł + 3.166,02zł   = 33.031,65zł

4.

NetCom Sp. z o.o.

ul. Jarzębinowa 22/1

53-120 Wrocław

39.254,22zł +

3.075,00zł=

42.329,22zł

5.

Microsystem Group Sp. j.

ul. Górczewska 69/73

01-401 Warszawa

32.373,26zł +

3.206,03zł=

35.579,29zł

6.

E-TECH   S.c. M.Duda, P.Kapusta

ul. Tuwima 95a,

90-031 Łódź

28.259,25zł +

2.976,60zł=

31.235,85zł


STAROSTA WOŁOWSKI

Janusz DziarskiWołów, dn. 07.12.2018r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 5 grudnia 2018r., na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

E-TECH S.C. M. Duda, P. Kapusta

ul. Tuwima 95a

90-031 Łódź

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 21.12.2018r.


STAROSTA WOŁOWSKI

Janusz Dziarski

Treść

Wołów, dnia 05.12.2018 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące dostawy sprzętu komputerowego


Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

I.        Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup sprzętu komputerowego”.

III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa”.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

HPE ProLiant DL380 Gen9, szt 1 – dokładną specyfikacje sprzętową zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Lp

Nazwa

Model

Ilość

1

HPE ProLiant DL380 Gen9 / 8-SFF Hot Plug / 2P Rack   (2U) / E5-2620v4 / 1 x 16GB 1Rx4 / 3 x HP 300GB 12G SAS 10K HDD /P440ar 2GB /   DVD-RW / 1Gb 4-port / 4x Hot-Swap Red / 1x 500W Hot Plug / 3-3-3

843557-425

1

2

HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit

805349-B21

3

3

HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply   Kit

720478-B21

1

4

HPE 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC   Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

785067-B21

5

5

HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter

727055-B21

1

6

BROADCOM 16Gb/s Fibre Channel Dual Port PCI-Express   Adapter LPE16002B-M6

LPE16002B-M6

1

7

5M LC-LC Multimode Optical Fibre Cable (Kit)


10

8

HPE 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack (for AJ820A)

AJ716B

2

V. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 21.12.2018r.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

 VI.     Wspólny słownik Zamówień:

48822000-6 Serwery komputerowe

30234100-9   Dysk magnetyczny

VII. Termin związania ofertą

Dostawca  zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

IX. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

X. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę.

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:


                               Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                               Cena  brutto  oferty badanej

XI. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 07.12.2018r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie: Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego”.

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 5,  z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie  Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego”.

c)       faksem na nr 71 380 59 00

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl  z dopiskiem Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego”. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XIV. Pozostałe informacje:

1.   Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2.   Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

3.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wymagania techniczne (specyfikacja zamówienia)
 3. Wzór umowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane