W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę sprzętu komputerowego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 03.01.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia

27 grudnia 2018r., na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres   wykonawcy

Cena oferty z uwzględnieniem podatku od towarów i   usług

1

MW Concept Sp. z o.o.

ul. Kowalewicka 12,

60-002 Poznań

41 544,48

2

Login Computer Bogna Han

ul. Leszczyńskich 27,

64-100 Leszno

33 048,87

3

Michał Fisior MFPRO

ul. 27 Stycznia 20,

42-584 Dobieszowice

30   954,00

4

JDA

ul. Magnoliowa 8,

55-330 Księginice

35 342,73

5

ARSO SERWIS P.U.

ul. Domańskiego 7/1,

71-312 Szczecin

31 093,80

6

Microsystem Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko   Sp. J.

ul. Górczewska 69/73,

01-401 Warszawa

31 261,68

7

ALBIT Sp. z o.o.

ul. Cicha 17,

05-500 Nowa Iwiczna

29 420,37

8

Prime Computers Dariusz Leszczyński

ul. Kraszewskiego 15A,

50-229 Wrocław

30 116,55

9

Sagi Patryk Sagała

ul. Krzywoustego 1 lok. 6,

84-300 Lębork

32 533,35

10

System Data Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 42,

39-300 Mielec

30 512,61

11

Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd

ul. Królowej Jadwigi 31,

33-300 Nowy Sącz

29 786,91

12

Infus Katarzyna Fuśnik

ul. Sienkiewicza 7A/4,

10-268 Olsztyn

29 889,00

13

Prefer Z. Pilaszek Sp. Jawna

ul. Solec 30 lok.15,

00-403 Warszawa

29 892,00

14

Komputer 3000 Sp. z o.o.

ul. Moniuszki 12,

21-500 Biała Podlaska

31 992,30

15

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51,

43-300 Bielsko-Biała

32 091,93

16

FHU Horyzont Krzysztof Lech

ul. 11 listopada 21,

38-300 Gorlice

30 258,00

17

E-TECH S.C. M.Duda, P.Kapusta

ul. Tuwima 95a,

90-031 Łódź

31 060,00

 
STAROSTA
Janusz Dziarski

Wołów, dn. 03.01.2019r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 27 grudnia 2018r., na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ALBIT Sp. z o.o.
ul. Cicha 17
05-500 Nowa Iwniczna

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 16.01.2019r.


Starosta
Janusz Dziarski

Treść

 Pytanie: Czy Zamawiający w punkcie pierwszym szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wymaga oryginalnych etui firmy Samsung?
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wymaga dostarczenia oryginalnych etui firmy Samsung.Wołów, dnia 27.12.2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące dostawy sprzętu komputerowego


Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00, NIP 988-02-19-208

I. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup sprzętu komputerowego”.

III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa”.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1” T585 z etui, szt 20
 2. Laptop HP Omen 15-dc0008nw (4UF45EA) 16 GB RAM/ 512 GB M.2 PCIe/ 512 GB SSD/ Windows 10 Pro PL, szt 1
 3. Microsoft Office 2019 Home&Business PL, PN T5D-03205, szt 1
 4. Projektor krótkoogniskowy NEC M333XS, szt 1
 5. Microsoft Wireless Display Adapter V2, szt 1

V. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 16.01.2019r.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, bez zastrzeżeń.

 

VI. Wspólny słownik Zamówień:

30237450-8 Tablety graficzne

38652120-7 Projektory wideo

30213100-6 Komputery przenośne

48317000-3 Pakiety oprogramowania do pisania tekstów

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

IX. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

X. Kryteria wyboru oferty

 1. Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.
 4. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

                               Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                               Cena  brutto  oferty badanej

XI. Miejsce i termin składania ofert

      1. Termin składania ofert upływa 03.01.2019r., o  godz. 12.00.
 1. Decydujące      znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu      oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 2. Oferty      można składać:
1)       listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie: Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego”.
2)       osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 5,  z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie  Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego”.
3)       faksem na nr 71 380 59 00
4)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl  z dopiskiem Oferta- „Zakup sprzętu komputerowego”. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 06

XIV. Pozostałe informacje:

1.  Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

2.  Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 


Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane