W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zakup systemu do nagłośnienia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę systemu do nagłośnienia
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 04.01.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia

28 grudnia 2018r., na zadanie pn. „Zakup systemu do nagłośnienia”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

CTR PARTNER Damian Piróg

ul. Ciołka 17

01-445 Warszawa

30.383,94zł

2.

PTH „SECURAL” Jacek Giersz

ul. Puławskiego 4

41-205 Sosnowiec

28.210,52zł

3.

Best Audio Włodzimierz Pająk

ul. Traugutta 25

90-113 Łódź

29.520,00zł


STAROSTA WOŁOWSKI
Janusz Dziarski


Wołów, dn. 04.01.2019r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 28 grudnia 2018r., na zadanie pn. „Zakup systemu do nagłośnienia”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PTH „SECURAL” Jacek Giersz
ul. Pułaskiego 4
41-205 Sosnowiec

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 18.01.2019r.

 
STAROSTA WOŁOWSKI
Janusz Dziarski

Treść

Wołów, dnia 28.12.2018r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące dostawy systemu do nagłośnienia


Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

I. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup systemu do nagłośnienia”.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Jednostka centralna BOSCH CCSD-CURD, szt 1
 2. Pulpit dyskusyjny uczestnika BOSCH CCSD-DL, szt 19
 3. Pulpit dyskusyjny przewodniczącego BOSCH CCSD-DL, szt 1
 4. Kabel przedłużający 10m, szt 1
 5. Kabel przedłużający 5m, szt 2

IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 18.01.2019r.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru, bez zastrzeżeń.

 V. Wspólny słownik Zamówień:

323423005- Mikrofony i zestawy głośnikowe

VI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

VIII. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

IX. Kryteria wyboru oferty

 1. Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.
 4. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

                               Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                               Cena  brutto  oferty badanej

X. Miejsce i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 04.01.2019r., o godz. 12.00.
 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu      oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 2. Oferty można składać:

1)       listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie: Oferta- „Zakup systemu do nagłośnienia”.

2)       osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie, pok. nr 5,  z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie  Oferta- „Zakup systemu do nagłośnienia”.

3)       faksem na nr 71 380 59 00

4)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl  z dopiskiem Oferta- „Zakup systemu do nagłośnienia”. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XII.  Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 06

XIII. Pozostałe informacje:

1.  Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

2.  Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 


Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane