Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.3.8.2019 dokumentacja pcm (powtórka)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną" (powtórka)

nr sprawy IZP.272.3.8.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pokój nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

Powiat Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego
z dnia 27.02.2019 r., gdzie przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną” (powtórka), na w/w zadanie otrzymał następujące oferty:


L.p.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja/uwagi


1.

SMART Architekci

Szymon Mazurek

ul. Milicka 68

51-126 Wrocław

 

94 710,00 zł


48,31 pkt

2.

WAMI

Waldemar Niedbała

ul. Polna 11f

56-300 Sułów

59 000,00 zł

77,55 pkt

3.

DETAL Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz

ul. Starodębowa 77

51 – 251 Wrocław

 67 650,00 zł

Brak referencji

4.

ARCHIDOM

Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5

47 – 400 Racibórz

45 756,00 zł

 

100 pkt


Jedynym kryterium oceny była najkorzystniejsza cena, tj. najniższa cena brutto.


Powiat Wołowski informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu do realizacji zadania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


ARCHIDOM

Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5

47 – 400 Racibórz

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową i złożył wymagany komplet dokumentów.

STAROSTA WOŁOWSKI

/-/ Janusz Dziarski 

Treść
IZP.272.3.8.2019                                                                                             Wołów, 27.02.2019 r.

  

Zapytanie ofertowe
na „Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną” (powtórka)


I.        Zamawiający: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów.


II.      Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III.    Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną” (powtórka).

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną”.

2.       Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania).

 

IV.    Wspólny Słownik Zamówień: 

USŁUGI PROJEKTOWE WG SŁOWNIKA CPV

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

V.      Termin wykonania zamówienia: do 18.04.2019 r. od daty podpisania umowy.

VI.    Warunki udziału w postępowaniu:

a)      Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

b)      Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)       Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone o oświadczenie  stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

d)      Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 usługi o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, w tym jedną o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto.

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożony usług, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie usług.

 

VII.  Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie Wykonawcy - według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Wykaz usług – według druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VIII.  Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


IX.    Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.       Termin składania ofert upływa  07.03.2019 r.  o godz. 10:00.

2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)      listownie na adres: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA NA „Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną” (powtórka),

2)      osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA NA Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną” (powtórka)

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA NA Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną” (powtórka).

 

                IX.            Pozostałe informacje

1. Osoba do kontaktu:

1)      w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,

2)      w sprawach dotyczących procedury zamówienia - Angelika Błońska, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.

2.  Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub odstąpi od jej podpisana, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny. W przypadku, gdy niemożliwe będzie wybranie kolejnej oferty, postępowanie zostanie unieważnione.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

8. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,

2)       administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Pana Tomasza Wadas, z którym możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iodo@nsi.net.pl lub telefonicznie pod nr 768358801;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie – Modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną” (powtórka), nr postępowania IZP.272.3.8.2019,  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan:

-         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

-         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)       nie przysługuje Pani/Panu:

-         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


X.       Załączniki do zapytania:

  1. Opis przedmiotu zamówienia (zał. 1A – opis, zał. 1B – projekt).
  2. Formularz oferty.
  3. Oświadczenie Wykonawcy.
  4. Wykaz usług.
  5. Wzór umowy.
 
 STAROSTA
/-/ Janusz Dziarski
________________________
Kierownik ZamawiającegoZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij