Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

GN.6820.1.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wznowieniu znaków granicznych bądź ustalenie granic działki ewidencyjnej nr 590/1, AM-4, obręb Krzelów o pow. 1,20 ha.

nr sprawy GN.6820.1.2017

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5

Treść

                                                                                            Wołów, dnia 12 marca 2019 r.

GN.6820.1.2017

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu pracy geodezyjnej

I. Zamawiający

Powiat Wołowski reprezentowany na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu pełnomocnictwa przez Starostę Wołowskiego – Kierownika Starostwa Powiatowego w Wołowie – powiatowej jednostki budżetowej, działającej w Wołowie, przy Plac Piastowski 2, NIP 988-02-19-208.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986, z późn. zm.) – wartość  zamówienia  nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wznowieniu znaków granicznych bądź ustalenie granic działki ewidencyjnej nr 590/1, AM-4, obręb Krzelów o pow. 1,20 ha.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami, oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą geodezyjną. 

Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii  zgodnie z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z późn. zm.) – kserokopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

 IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Za datę wykonania przedmiotu Zamówienia uznaje się datę wpływu poprawnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, złożonego w Biurze Podawczym tut. Urzędu (pokój nr 5).

 

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 21 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez niego niezbędnych dokumentów.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto i netto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 4. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 5. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 6. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.

VII. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

Cena brutto oferty badanej

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki  w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. 1.      Termin składania ofert upływa z dniem 15 marca 2019 r. o godz. 15:00
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta - GN.6820.1.2017 – Nie otwierać koperty”,

b) osobiście w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie                            z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – GN.6820.1.2017 – Nie otwierać koperty ”,

c) elektronicznie na adres e-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl.

IX. Osoba do kontaktu:

Katarzyna Staroń – tel. 71 380 59 64, e-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl

X. Pozostałe informacje:

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 5. W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana.


STAROSTA WOŁOWSKI
Janusz Dziarski

Załącznik:

- Formularz oferty                                                                                                                                               


 Załącznik do zapytania ofertowego

 z dnia 12 marca 2019 r.


FORMULARZ OFERTOWY


Nazwa wykonawcy: ...........................................................

Adres: ..........................................................................

TEL..........…………................…………………………

REGON: …………………................…………………

NIP: …………………………………................………

FAX:............................................................................

E-mail:……………………………………………....                                                         Powiat Wołowski

                                                                                                                 pl. Piastowski 2

                                                                                                                 56 – 100 Wołów

 

              W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu pracy geodezyjnej zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 12 marca 2019 r., GN.6820.1.2017 informuję, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:

 Cena netto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………… zł (słownie:……………………………………….) należny podatek VAT w wysokości ………………%

Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………….. zł (słownie:…………………………………………..),


 1. Oświadczamy, że zaoferowane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 4. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopia uprawnień zawodowych,

3)______________________________________________________________________

4)______________________________________________________________________

 1. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………

Adres:………………………………………….

Telefon……………………..

e-mail: .…………………………………_________________ dnia ___ ___ 2019 roku

     _______________________________

   podpis osoby uprawnionej                                               

 do reprezentowania wykonawcy


 Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij