Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.3.19.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przystosowanie 2 pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni nauki zawodu technik mechatronik – wyposażenie” w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim

nr sprawy IZD.272.3.19.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie

Treść

 Wołów, 24.07.2019 r.

IZD.272.3.19.2019.1                                                                                                                             Zapytanie ofertowe

 

na zadanie pn. „Przystosowanie 2 pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni nauki zawodu
 technik mechatronik – wyposażenie” w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego
w Powiecie Wołowskim”
 
 
  I.            Zamawiający: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 9880219208
 
II.            Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 
III.            Tytuł projektu
„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”
 
 IV.            Program, Priorytet, Działanie
Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.
 
 1. Opis zamówienia:
Zadanie polega na dostawie, wniesieniu oraz montażu mebli/wyposażenia wg załączonego zestawienia (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) w ramach zadania pn. „Przystosowania 2 pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni nauki zawodu technik mechatronik – wyposażenie” w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”.
 1. Dostarczone meble/wyposażenie muszą być nowe, nieużywane. Powinny posiadać wszelkie wymagane certyfikaty, jeśli przepisy powszechne nakładają taki obowiązek.  Wszystkie meble powinny być dopuszczone do stosowania w jednostkach oświatowych (posiadać odpowiednie certyfikaty, jeśli jest to wymagane).
 2. Dostarczone meble/wyposażenie muszą być kompletne, posiadać wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego użytkowania, gotowe do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych zakupów.
 3. Dostarczone meble/wyposażenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej.
 4. Określone w zestawieniu niektóre wymagania techniczne są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mebli/wyposażenia o lepszych parametrach.
 5. W szczególnych wypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów mebli, jeśli z zaproponowanej oferty będzie wynikać taka sama lub wyższa funkcjonalność.
 6. Meble/wyposażenie muszą być objęte gwarancją producenta, a niezbędne dokumenty gwarancyjne powinny być przekazane w dniu dostawy i montażu.
 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na montaż mebli.
 8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad wynikających z nienależytego wykonania montażu mebli.
  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 

Lp.

Nazwa

Ilość

Minimalne   wymagania, parametry techniczne

1

Biurko komputerowe 2 - osobowe z pojemnikiem na   komputer

10

Rozmiar blatu zapewniający komfortowe korzystanie ze   stolika  2 osób (uczniowie szkoły ponadpodstawowej):   szerokość (blatu):  min.130 cm,   głębokość:  min. 60 cm, wysokość: 76   cm; stolik wyposażony w jeden pojemnik na komputer.

Blat z płyty laminowanej/wiórowej o grubości min. 18   mm, obrzeże PCV, stelaż z rur stalowych o min. Ø   20 x 1,5 mm, malowany proszkowo – kolor do uzgodnienia – preferowany kolor   jasnego drewna.

2

Ławki szkolne dwuosobowe z regulacją wysokości 130x50

10

Stół szkolny regulowany konstrukcja stołu oparta na   rurach min.  fi 32 i fi 28 mm,   tworzących nogi o regulowanej wysokości. Końce nóg zaślepione stopkami z   tworzywa sztucznego. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości   min. 18 mm, obrzeża - doklejka PCV

Zakres regulacji: Nr 3 ÷ Nr 6 tj. 59-76 (minimum)
  Wymiary blatu: 130 x 50 cm.

3

Krzesła szkolne

       40

Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki   liściastej  o grubości min. 8 mm; kolor   jasnego drewna, zaokrąglone oparcie; zatyczki zabezpieczające podłogę przed   zarysowaniem; metalowy stelaż w kolorze szarym,  fi 25, malowany   proszkowo; rozmiar 6: wysokość 46 cm. 

4

Taborety na kółkach

16

 Taborety   warsztatowe  na kółkach z regulowaną wysokością, zakres regulacji siedziska 40 – 53 cm (+/- 1   cm) – minimalny; siedzisko z klejonego drewna, średnica 34-35 cm, grubość   min. 3 cm; kolor jasnego drewna. Odporne na   czynniki chemiczne, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, łatwe do   utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące.

5

Biurka narożne

2

Biurko   nauczycielskie narożne, min. wymiary 140x 120 cm, płyta laminowana o grub.   min. 18.mm, kolor jasnego drewna, w zestawie min. cztery szuflady (lub   kontener z czterema szufladami).

6

Fotel obrotowy

2

Fotel obrotowy   tapicerowany lakierowaną skórą dwoinową/skajem/ekoskórą w kolorze czarnym   (preferowany). Mechanizm  umożliwiający   swobodne bujanie się, ustawienie blokady fotela w pozycji do pracy (blokada   pozycji pionowej) oraz regulację wysokości siedziska, podłokietniki, pianka dużej gęstości, stabilna chromowana podstawa,   kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych.


  - Wys. siedziska:  nie mniej niż 46 – 55 cm 
  - Wys. oparcia:  min. 51 cm 

7

Tablice ceramiczne  170x100

2

Tablica biała   ceramiczna (porcelanowa); rama wykonana z profilu aluminiowego; rozmiar:   170x100 cm.

 
 
 1. Wspólny Słownik Zamówień
Kod CPV:
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
39160000-1 Meble szkolne
 
 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.08.2019 r.
 
VIII.      Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:
 1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 2. Oświadczenie Wykonawcy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 3. Formularz asortymentowo-cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.
 
Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
 1. Opis      sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.
 
X.   Kryteria oceny ofert
 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:
           - cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt
 
 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 3. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, to jest koszt mebli/wyposażenia, dostawy, wniesienia pod wskazany adres oraz montażu.
 4. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 1. Prawidłowe      ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający      nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej      stawki podatku VAT.
 
                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty
Liczba punktów = …............................................................................... x 100
                                                      Cena brutto oferty badanej
 
 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 2. Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VIII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
 3.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 
 1. Termin      związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
 
 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa: 30.07.2019 r.  o godz. 12:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
a)  listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Przystosowanie 2 pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni nauki zawodu technik mechatronik – wyposażenie”
b)  osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Przystosowanie 2 pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni nauki zawodu technik mechatronik – wyposażenie”
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na  adres:zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem Oferta. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF
 
 XIII.    Pozostałe informacje
 1. Osoba do kontaktu:
a)   w  sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Bogumiła Połeć, tel. 606 955 574 lub
Krzysztof Wielichowski tel. 606 318 269,
b)    w sprawach dotyczących procedury zamówienia:
Katarzyna Jankowska, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl ,  tel. 71/380 59 05.
 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:
a)    e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,
b)    numer fax. 071/380 59 00.
 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u.
 2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,
2)       administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Panią Jolantę Niezgodzką, z którą możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail jn4consulting@gmail.com lub telefonicznie pod nr 511379176;
3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przystosowanie 2 pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni nauki zawodu technik mechatronik – wyposażenie” nr postępowania IZP.272.3.19.2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 
5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8)       posiada Pani/Pan:
-         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
-         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 
-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)       nie przysługuje Pani/Panu:
-         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
_____________________
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  
XII.         Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).
  
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy.
 2. Oświadczenie Wykonawcy.
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Wzór umowy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij