Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.3.22.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych i wojewódzkich w roku 2019”

nr sprawy IZD.272.3.22.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów Punkt Obsługi Klienta pokój nr 5

Treść

Wołów, 07.08.2019 r.Zapytanie ofertowe
 
na zadanie pn. Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych i wojewódzkich w roku 2019”

 

 

         I.            Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,
         II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


     III.            Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odnowienia istniejącego oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego, cienkowarstwowo, drogową farbą rozpuszczalnikową odblaskową do znakowania jezdni w przewidywanej ilości 14 500 m2, zgodnie z przedmiarem robót i szczegółową specyfikacją techniczną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego określonego w przedmiarze i podpisanie umowy do wysokości zabezpieczonych na zadanie środków finansowych.


     IV.            Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:

              45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni


       V.            Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy, a w przypadku przejść dla pieszych w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.  


     VI.      Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy - według druku,
 2. Kosztorys Ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


   VII.            Warunki udziału w postępowaniu:

1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)       posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 VIII.            Opis sposobu obliczania ceny

Obliczenia ceny oferty należy dokonać w formie kosztorysu ofertowego opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej, która polega na obliczeniu ceny kosztorysowej, jako sumy iloczynów  jednostek przedmiarowych robót i cen jednostkowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

Ceny jednostkowe powinny być ustalone wg kalkulacji własnej Wykonawcy i obejmować zysk Wykonawcy oraz wszystkie niżej wymienione koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej ilości, w wymaganym terminie:

-         koszty robocizny, skalkulowane z uwzględnieniem stawki roboczogodziny obejmującej płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń płacowych;

-         koszty materiałów podstawowych i pomocniczych, obejmujące ceny zakupu materiałów /bez VAT oraz koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na miejsce składowania;

-         koszty pracy wszelkiego sprzętu i środków transportu, łącznie z kosztami obsługi etatowej, o ile jest ona przewidziana dla danego rodzaju sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, uwzględniającymi koszty przewozu sprzętu, montaż i demontaż;

-         koszty pośrednie uwzględniające nie ujmowane w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, które obejmują w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawczego;

-         koszty zabezpieczenia rejonu robót.

Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy, tj. do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w PLN.

 

    IX.            Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

 

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 3. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 1. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków      Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał      błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                      Cena brutto oferty badanej


 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 2. Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
 3.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.       X.            Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.


     XI.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 09.08.2019 r.  o godz. 15:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:

a)       listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich”.

b)       osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i wojewódzkich”.

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na  adres:zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF


  XII.            Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:

Beata Frala, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl ,  tel. 71/380 59 36.

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:

a)       e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,

b)       numer fax. 071/380 59 00.

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u.
 2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,

2)       administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Panią Jolantę Niezgodzką, z którą możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail jn4consulting@gmail.com lub telefonicznie pod nr 511379176;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowo dróg powiatowych i wojewódzkich w roku 2019” nr postępowania IZP.272.3.22.2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan:

-         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

-         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)       nie przysługuje Pani/Panu:

-         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Starosta Wołowski
/-/Janusz Dziarski
 


 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Kosztorys ofertowy
 3. Przedmiar robót
 4. SST
 5. Wzór umowy

 

Załączniki

SST pdf, 715 kB metryczka
wzór umowy pdf, 400 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij