Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.3.25.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na ,,Modernizacja kotłowni w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

nr sprawy IZD.272.3.25.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Treść

 

                                                         Wołów, 06.09.2019 r.

IZD. 272.3.25.2019.2

 

Zapytanie ofertowe
na zadanie pn. ,,Modernizacja kotłowni  w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

 

 1. I.            Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP 988-02-19-208

 1. II.            Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.

 1. III.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę podgrzewacza cieplej wody użytkowej wraz
z przebudową i wykonaniem nowej instalacji  w Powiatowym Centrum Medycznym w Brzegu Dolnym przy ul. al. Jerozolimskie 28,  w szczególności:

1. demontaż starego podgrzewacza CWU 500 l - 1 szt,

2. demontaż starych podejść instalacji CWU, wody zimnej ,cyrkulacji wraz zaworami,

3. dostawa i montaż nowego podgrzewacza CWU o pojemności 500 l,

4. przebudowa (wymiana na nową) instalacji wody zimnej, cyrkulacji i CWU (nowe rury i  zawory

dedykowane dla powyższej instalacji),

5. wykonanie drobnych robót budowlanych polegających na wymianie uchwytów, wsporników,

6 wymiana uszkodzonej zabudowy z płyt GFK około 12 m2.


IV. Szczegółowy zakres prac został zawarty w przedmiarze - (załącznik nr 4  do zapytania ofertowego)

V. Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV): 

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

 

VI. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 30.09.2019 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu. 

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się      Wykonawcy, którzy spełniają   następujące      warunki:

a)       posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d)       posiadają udokumentowane doświadczenie przy pracach na obiektach użyteczności publicznej                   (służby zdrowia) obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy – według  druku, który stanowi załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o      spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru – załącznik nr 2.
 3. Wykaz robót – załącznik  nr 3.

 

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


 

IX. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

-         cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów =  …...............................................................................     x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. 1.       Termin składania ofert upływa 13.09.2019 r. godz. 10:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)       listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na  nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA ,,Modernizacja kotłowni  w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

b)       osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA ,, Modernizacja kotłowni                      w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA.

 

XI. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.
 2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 8. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,

2)       administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Panią Jolantę Niezgodzką, z którą możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail jn4consulting@gmail.com lub telefonicznie pod nr 511379176;

d)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja kotłowni  
w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

3)       nr postępowania IZP.272.3.25.2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan:

-         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

-         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)       nie przysługuje Pani/Panu:

-         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego


XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Wykaz robót
 4. Przedmiar
 5. Wzór umowy

 Z Up. Starosty
/-/Jarosław Iskra
Wicestarosta

Załączniki

przedmiar pdf, 170 kB metryczka
wzórumowy pdf, 388 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij