Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

GN. 6840.1.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości.

nr sprawy GN. 6840.1.2017

zamawiający Skarb Państwa - Starosta Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert W Biurze Podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nieruchomosci@powiatwolowski.pl

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

                                                                                               Wołów, dnia  16 września 2019 r.

GN.6840.1.2017     
                                                                    

                                            Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty


Starosta Wołowski informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 9 września 2019 r. na wykonanie wyceny 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 20, AM-1, o pow. 0,36 ha, położona w obrębie Krzelów, gm. Wińsko, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00005907/4 (2 egz. operatu szacunkowego), celem określenia wartości rynkowej prawa własności 1/2 udziału ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, została wybrana do wykonania ww. zadania oferta cenowa nr 2, w kwocie: 790,00 zł brutto, tj. oferta najkorzystniejsza cenowo. Oferta została złożona wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Złożone oferty:

Oferta nr 1 :
- cena netto - 1.700 zł
- cena brutto - 1.700 zł

Oferta nr 2:
- cena netto -790,00 zł- cena brutto - 790,00 zł - oferta najkorzystniejsza cenowo.


Dwie przedstawione powyżej oferty są zgodne z treścią zapytania ofertowego i nie podlegają odrzuceniu.


  z up.  STAROSTY
Bartosz Kasperek
KIEROWNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI


Treść

                                                                                                               Wołów, dnia 9 września 2019 r.

GN.6840.1.2017                                                                                           

Zapytanie ofertowe
na wykonanie wyceny nieruchomości. 

I. Zamawiający

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Wołowskiego działającego w strukturze Powiatu Wołowskiego z siedzibą przy pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) – wartość  zamówienia  nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 20, AM-1, o pow. 0,36 ha, położona w obrębie Krzelów, gm. Wińsko, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00005907/4 (2 egz. operatu szacunkowego), celem określenia wartości rynkowej prawa własności 1/2 udziału ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wyceny nieruchomości należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.). Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości – kserokopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 4 października 2019 r.

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 21 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania  ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki,  a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez niego niezbędnych dokumentów (w tym wypis i wyrys z planu miejscowego).
 3. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie możliwość   potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego zgodnie z art. 156 ust. 3 i  4  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).
 4. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 5. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.

 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie  z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 7. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.

VII. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                                   Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                     Cena brutto oferty badanej

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 13 września  2019 r. o godz. 15.00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

- w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie  z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości –  dz. Nr 20, AM-1, Krzelów.”  

- za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: nieruchomosci@powiatwolowski.pl pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi sporządzenia wyceny nieruchomości –  dz. Nr 20, AM-1,Krzelów.”

IX. Osoba do kontaktu:

Mariola Szczepanowska– Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

tel. 71 380 59 45, e-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl

X. Pozostałe informacje:

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 6. W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana.

Załączniki:

1.Formularz oferty                                                                                                                                                     

 z up. STAROSTY
Bartosz Kasperek
KIEROWNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 
  Załącznik do zapytania ofertowego
 z dnia 9 września 2019 r.

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa wykonawcy: ...........................................................

Adres: ..........................................................................

TEL..........…………................…………………………

REGON: …………………................…………………

NIP: …………………………………................………

FAX:............................................................................

E-mail:……………………………………………....      


Starosta Wołowski
                                                                                                        pl. Piastowski 2
                                                                                                        56 – 100 Wołów 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 20, AM-1, o pow. 0,36 ha, położona w obrębie Krzelów, gm. Wińsko, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00005907/4 (2 egz. operatu szacunkowego), celem określenia wartości rynkowej prawa własności 1/2 udziału ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


1.SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:

Cena netto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………… zł (słownie:……………………………………….) należny podatek VAT w wysokości ………………%

Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………….. zł (słownie:…………………………………………..).

2.Oświadczamy, że zaoferowane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający  w przypadku wyboru naszej oferty.

3.Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania

i złożenia niniejszej oferty.

 4.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu terminu

składania ofert.

 5.WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopia uprawnień zawodowych,

3)______________________________________________________________________

4)______________________________________________________________________


6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………

Adres:………………………………………….

Telefon……………………..

e-mail: .…………………………………_________________ dnia ___ ___ 2019 roku _______________________________

podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania wykonawcy


Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

** niepotrzebne skreślićZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij