Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.3.27.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie, dostawa oraz montaż szaf archiwalnych przesuwnych w Wydziale Komunikacji i Transportu

nr sprawy IZD.272.3.27.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 5

Treść

 

                                                         Wołów, 08.10.2019 r.

IZP. 272.3.27.2019.3

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
„Wykonanie, dostawa oraz montaż szaf archiwalnych przesuwnych w Wydziale Komunikacji
i Transportu”

         I. Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,

 1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29   stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.
 2. Nazwa zadania: „Wykonanie, dostawa oraz montaż szaf archiwalnych przesuwnych w Wydziale Komunikacji i Transportu”
 3. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie, dostawa oraz montaż szaf archiwalnych przesuwnych (na szynach) dla Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Pomieszczenie archiwum znajduje się na parterze obiektu –posadzka na gruncie przezbrojona w miejscu układania szyn

 4. Dane techniczne dotyczące wykonania szaf:

a)       pomieszczenie archiwalne  21,75 m2

b)      wymiar teczek umieszczanych na półkach  210x297 mm (A4)

c)       głębokość półki min.35 cm

d)      odstęp między półkami min.25 cm

e)      nośność półki min.80 kg

f)        kolor RAL 7035

g)       szafy archiwalne muszą posiadać wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania archiwum m.in. pokrętła, oznakowanie półek, itp. elementy.

h)      gwarancja – nie krótsza niż 3 lata,

 Szafy powinny maksymalnie zagospodarować metraż pomieszczenia archiwalnego z zachowaniem odpowiednich przejść. Przed   złożeniem oferty wskazane jest wykonanie wizji lokalnej.

       II.            Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV): 

        39131100-0 Regały archiwalne

       39141100-3 Regały


 

    III.            Termin wykonania zamówienia: 16.12.2019 r.  

 1. Warunki udziału w postępowaniu.
 2. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy      spełniający następujące warunki:

−        Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

−        Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

−        Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

1)  Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1.

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru - załącznik nr 2,

3) Projekt zagospodarowania pomieszczenia sporządzony przez Wykonawcę

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


 

   VII.            Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................          x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


 VIII.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. 1.       Termin składania ofert upływa  15.10.2019 r.  o godz. 12:00
 2. 2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - „Wykonanie, dostawa oraz montaż szaf archiwalnych przesuwnych w Wydziale Komunikacji i Transportu”

2)      osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - „Wykonanie, dostawa oraz montaż szaf archiwalnych przesuwnych
w Wydziale Komunikacji i Transportu”

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA

 1. Pozostałe informacje
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części.
 3. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl

Ewelina Dziadykiewicz e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl tel. 71 380 59 36

 1.  Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
 4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej,
 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny,
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
  W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty,

10.Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert,

11.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,
 • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Panią Jolantę Niezgodzką, z którą możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail jn4consulting@gmail.com lub telefonicznie pod nr 511379176;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa oraz montaż szaf archiwalnych przesuwnych w Wydziale Komunikacji i Transportu”, nr postępowania IZD.272.3.27.2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki

załączniki docx, 18 kB metryczka
wzór umowy pdf, 226 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij