Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.3.32.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 54 i 55 AM-21 w Wołowie”-powtórka

nr sprawy IZD.272.3.32.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 5

unieważnienie

unieważnienie

 

Treść

                                                                                                        Wołów, 25.10.2019 r.  

IZD. 272.3.32.2019.1

 

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.
„Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 54 i 55 AM-21 w Wołowie”-powtórka

 

         I. Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,

 1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29   stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.
 2. 2.       Nazwa zadania: „Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 54 i 55 AM-21
  w Wołowie”.
 3. Przedmiotem zamówienia jest   wykonanie robót budowanych w ramach w/w zadania. Planowane przeprowadzenie budowy  drogi obejmuje wykonanie następujących robót:

Przed   złożeniem oferty wskazane jest wykonanie wizji lokalnej.

 

       II.            Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV): 

45233140-2 – roboty drogowe,

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg.

 

     III.            Termin wykonania zamówienia: 16.12.2019 r.  

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące  warunki udziału dotyczące:

1)       zdolności technicznych i zawodowych umożliwiających realizację zamówienia.


W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca wykaże, że

a)     przewidziana przez wykonawcę osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadającej im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i może pełnić funkcję kierownika budowy w myśl obowiązujących przepisów prawa. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1332) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j.  Dz. U z 2014 r. poz. 1278)  lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba ta musi legitymować się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska kierownika budowy wraz z informacją o jego kwalifikacjach zawodowych (wg załącznika nr 4),

b)    nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną na kwotę 100.000,00 zł brutto lub 2 roboty budowlane na łączną kwotę 100 000,00 zł  brutto w zakresie  wykonania dróg w przedmiocie zgodnym  z opisem przedmiotu zamówienia -pkt I, ppkt 3 (wg załącznika nr 3).

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający będzie dokonywał oceny postawionego warunku na podstawie przedłożonego oświadczenia  zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia.

 

 1. V.            Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

1)  Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1.

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru - załącznik nr 2,

3) wykaz robót- załącznik nr 3,

4) wykaz osób- załącznik nr 4

 

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

     VI.            Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................          x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


   VII.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. 1.       Termin składania ofert upływa  30.10.2019 r.  o godz. 12:00
 2. 2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

1)       listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - „Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 54 i 55 AM-21 w Wołowie”

2)       osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - „Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 54 i 55 AM-21 w Wołowie”

3)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA.

 

 1. Pozostałe informacje
 1. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl

Ewelina Dziadykiewicz e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl tel. 71 380 59 36

 1.  Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
 4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej,
 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny,
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.
  W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty,
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert,
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów,

2)       administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Wołowie – Panią Jolantę Niezgodzką, z którą możne się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail jn4consulting@gmail.com lub telefonicznie pod nr 511379176;

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 54 i 55 AM-21 w Wołowie” nr postępowania IZD.272.3.32.2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)       nie przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

     IX.            Załączniki do zapytania:

1)  Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1.

2)  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru - załącznik nr 2,

3) wykaz robót- załącznik nr 3,

4) wykaz osób- załącznik nr 4

5) wzór umowy- załącznik nr 5

6) opis projektu- załącznik nr 6

7) rysunki- załącznik nr 7

8) decyzja- załącznik nr 8

 Z up. Starosty
/-/Jarosław Iskra
Wicestarosta

 

Załączniki

załącznik nr 6 pdf, 10.53 MB metryczka
decyzja pdf, 72 kB metryczka
wzór umowy docx, 37 kB metryczka
przedmiar pdf, 95 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij