Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego

nr sprawy IZD.273.3.35.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powitowe w Wołowie, pl.Piastowski 2, 56-100 Wołów, Pokój nr 5 Punkt Obslugi Klienta

Treść

IZD.273.3.35.2019                                                                                                                            Wołów, 04.12.2019 r.  


Zapytanie ofertowe

 na zadanie pn. „Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego”

  

I.    Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,

II.   Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


III.  Opis zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i polegających na wykonaniu mechanicznej ścinki poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego – droga wojewódzka nr 338 odc. Wołów – Lubiąż w przewidywanej ilości 24.200 m2, zgodnie ze Specyfikacja Techniczną, stanowiącą załącznik nr 3.
 2. Zakres robót obejmuje:

- mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy gruntowych przy średniej grubości ścinania ok. 10 cm, średniej szerokości ścinki 1,0 m, przy zachowaniu spadku 6%

-  załadowanie i transport urobku na odkład na składowisko Wykonawcy

- oznakowanie i zabezpieczenie robót

-  uprządkowanie pasa drogowego po wykonanych robotach

 1. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmują także:

-  prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac

-  prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego określonego w zamówieniu (ST, kosztorys ofertowy) i podpisanie umowy do wysokości zabezpieczonych przez Zamawiającego na zadanie środków finansowych.

IV.  Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV: 45.23.24.52-5 Roboty odwadniające


V.  Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 24.12.2019 r.


VI.  Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 1.  Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1;
 2.  Kosztorys ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2;

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


VII.  Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

Obliczenia ceny oferty należy dokonać w formie kosztorysu ofertowego (VAT).

Ceny jednostkowe powinny być ustalone wg kalkulacji własnej Wykonawcy i obejmować zysk Wykonawcy oraz wszystkie niżej wymienione koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej ilości, w wymaganym terminie:

a) koszty robocizny, skalkulowane z uwzględnieniem stawki roboczogodziny obejmującej płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń płacowych;

b) koszty materiałów podstawowych i pomocniczych, obejmujące ceny zakupu materiałów /bez VAT oraz koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na miejsce składowania;

c) koszty pracy wszelkiego sprzętu i środków transportu, łącznie z kosztami obsługi etatowej, o ile jest ona przewidziana dla danego rodzaju sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, uwzględniającymi koszty przewozu sprzętu, montaż i demontaż;

d) koszty pośrednie uwzględniające nie ujmowane w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, które obejmują w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawczego;

e) koszty transportu urobku po ścince na składowisko Wykonawcy;

f) koszty zabezpieczenia rejonu robót.

Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy, tj. do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w PLN.

 

IX. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: - cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt
 2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 5. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 6. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                      Cena brutto oferty badanej


7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

8. Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


X. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

XI.  Miejsce, sposób i termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa: 06.12.2019 r.  o godz. 11:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:
a)  listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego”
b) osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wołowskiego”
c)  za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XII.  Pozostałe informacje
 1. Osoba do kontaktu: Pan Tadeusz Wróblewski, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 606262761.
 2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:                        e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u.
 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 8. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XIII.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ‘’ustawy PZP’’,
-  podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
-  zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
-  w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,
-   w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 euro.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Posiada Pani/Pan:
−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
 
z up. Starosty
        - / -
                                                                                                                       Jarosław Iskra
       Wicestarosta
 
        _______________________
                                                                                                  Kierownik Zamawiającego

 Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy.
 3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij