Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Remont drogi powiatowej 1288D na odcinku 282 m w miejscowości Godzięcin

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Remont drogi powiatowej 1288D na odcinku 282 m w miejscowości Godzięcin

nr sprawy IZD.272.3.40.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

Treść

IZD.272.3.40.2019.2                                                                                                                        Wołów, 10.12.2019 r.  


Zapytanie ofertowe
na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 1288D na odcinku 282 m w miejscowości Godzięcin”

  

I.   Zamawiający: Powiat Wołowski   Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.  Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


III.  Opis zamówienia:

 1. Zakres zamówienia obejmuje remont drogi powiatowej nr 1288 D klasy L w miejscowości Godzięcin, Gmina Brzeg Dolny o długości 282 m.
 2. Stan istniejący:

a)   jezdnia o nawierzchni nieulepszonej - tłuczniowej o szerokości 4,0 m,

b)   obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,5 m,

c)    stan techniczny: zanieczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej piaskiem, ubytki i wyboje.

 1. Prace do wykonania:

a)  oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - tłuczniowej,

b)  remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco,

c)  skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

d)  wykonanie nawierzchni o gr. 5 cm (warstwy ścieralnej) z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S.

4.  Wykonawca wykona wszystkie roboty objęte zamówieniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną, stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania, zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną oraz z zachowaniem wszystkich wymogów z zakresu BHP i Ppoż.

5.  Użyte materiały do wykonania zamówienia muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty wymagane polskim prawem.

6.  Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wyniesie w teren i utrzyma w czytelności i kompletności oznakowanie robót przez cały czas ich trwania.

7.  Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji umowy. Ubezpieczeniu podlega w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy (ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia) i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

8.  Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu robót.

9.  Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając jej wykonanie przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników, którzy:

- posiadają wiedzę i umiejętności,

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac,

- posiadają aktualne badania lekarskie,

- posiadają aktualne szkolenia z zakresu BHP i ppoż.

10.  Wykonawca realizować będzie umowę zapewniając do realizacji zadania cały niezbędny, w pełni sprawny technicznie sprzęt wraz z pojazdami.

11.  Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Na okres 36 miesięcy..

12.  Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmują także:

-  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia właściwej jakości prac;

- doprowadzenie terenu po zakończeniu prac do stanu pierwotnego, demontaż oznakowania;

-  prowadzenie prac zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo Budowlane, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.


IV.  Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe


V.  Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 24.12.2019 r.


VI.  Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 1.  Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1;
 2.  Kosztorys ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2;

 Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


VII.  Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VIII.  Opis sposobu obliczania ceny

Obliczenia ceny oferty należy dokonać w formie kosztorysu ofertowego (VAT).

Ceny jednostkowe powinny być ustalone wg kalkulacji własnej Wykonawcy i obejmować zysk Wykonawcy oraz wszystkie niżej wymienione koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej ilości, w wymaganym terminie:

-  koszty robocizny, skalkulowane z uwzględnieniem stawki roboczogodziny obejmującej płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń płacowych;

-  koszty materiałów podstawowych i pomocniczych, obejmujące ceny zakupu materiałów /bez VAT oraz koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na miejsce składowania;

-  koszty pracy wszelkiego sprzętu i środków transportu, łącznie z kosztami obsługi etatowej, o ile jest ona przewidziana dla danego rodzaju sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, uwzględniającymi koszty przewozu sprzętu, montaż i demontaż;

-  koszty pośrednie uwzględniające nie ujmowane w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, które obejmują w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawczego;

-  koszty zabezpieczenia rejonu robót.

Wszystkie ceny i kwoty podane lub obliczone w kosztorysie zaokrągla się do pełnych groszy, tj. do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w PLN.

 

IX.  Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert - cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt
 2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 4. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                      Cena brutto oferty badanej


7.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

8.  Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

9.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


X.  Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

  

XI.  Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 13.12.2019 r.  o godz. 11:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:

a)  listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Remont drogi powiatowej 1288D na odcinku 282 m w miejscowości Godzięcin”

b)  osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA „Remont drogi powiatowej 1288D na odcinku 282 m w miejscowości Godzięcin”

c)  za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na  adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA. Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF


XII.     Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Pan Tadeusz Wróblewski, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel. 606262761.
 2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:                        e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub fax-u.
 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 8. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XIII.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że      wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z      nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie      na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-  osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-  podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

-  zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,

- w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 euro.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


 z up. Starosty

       - / -

                                                                                                                             Jarosław Iskra
Wicestarosta

        __________________________

                                                                                                                   Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy.
 3. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.
 4. Załącznik nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij