Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZD.272.16.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Dostawa produktów żywnościowych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w 2020 roku” - Pakiet nr 1 - Artykuły mleczne, nabiał i jaja.

nr sprawy IZD.272.16.2019

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

Treść

IZD.272.16.2019.5                                                                                   Wołów, 12.12.2019r.

Ogłoszenie w BZP nr 635374-N-2019 z dnia 2019-12-12 r.

Powiat Wołowski: „Dostawa produktów żywnościowych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w 2020 roku”- Pakiet nr 1 - Artykuły mleczne, nabiał i jaja.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wołowski, krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski  2 , 56-100  Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, , e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, , faks 713 805 900. Adres strony internetowej (URL): http://bip.powiatwolowski.pl/ Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak http://bip.powiatwolowski.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak http://bip.powiatwolowski.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa produktów żywnościowych do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w 2020 roku”- Pakiet nr 1 - Artykuły mleczne, nabiał i jaja. Numer referencyjny: IZD.272.16.2019 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od dnia 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. artykułów spożywczych wymienionych w pakiecie opisu przedmiotu zamówienia, do stołówki szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie na koszt Wykonawcy zadania, w terminach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Pakiet Nr 1 - art. mleczne, nabiał i jaja (CPV: 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3)

Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami jednostkowymi. Szczegółowy opis i ilości artykułów spożywczych będących przedmiotem zamówienia, zawiera Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Podane w formularzu cenowym ilości poszczególnych artykułów żywnościowych, określają przewidywane zapotrzebowanie stołówki szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie na w/w artykuły spożywcze w okresie trwania umowy. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie sumaryczne (w pełnym wymiarze), jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie istniało w okresie realizacji umowy.

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać artykuły spożywcze:

a) każdorazowo, po złożeniu indywidualnego zamówienia przez Zamawiającego,

b) należytej jakości odpowiadającej przepisom aktualnie obowiązującego w tym zakresie przepisom prawa i norm,

c) w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych w terminie nieprzekraczającym połowy okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. Nie spełnienie wyżej wymienionych warunków, upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia zamawianego artykułu spożywczego. Koszty związane z odmową przyjęcia artykułu spożywczego, ponosi Wykonawca.

Wymagania organizacyjne:

1) Produkty żywnościowe będące przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać wszelkim normom i standardom dopuszczającym je do sprzedaży i spożycia, w przypadku mięsa i przetworów świeżych, niemrożonych, wymagane jest dopuszczenie ich do spożycia przez lekarza weterynarii;

2) Dostawa produktów żywnościowych odbywać się będzie w okresie od 02 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

3) Miejscem dostaw artykułów żywnościowych jest stołówka szkolna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie lub inny podmiot obsługiwany przez stołówkę na terenie Powiatu Wołowskiego zgodnie z zamówieniami. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny zapewnić dostawę przedmiotu zamówienia,

4) Dostawy artykułów odbywać się będą sukcesywnie, częściami, w oparciu o telefoniczne zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem, minimum trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach 07:00 – 09:00 zgodnie ze złożonym zamówieniem;

5) Transport, opakowania oraz dostarczane artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia, muszą spełniać wymogi HACCP;
6) Wykonawca w formularzu cenowym poda ceny jednostkowe na poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla całego pakietu. Okres niezmienności cen zaoferowanych przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres trwania umowy;
7) Rozliczenie z tytułu dostarczanych produktów żywnościowych będzie następować na podstawie zbiorczych faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za okres 15 dni faktycznie zrealizowanych dostaw.

Wymagania dotyczące gwarancji:

Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę przydatności do spożycia – wynoszącą nie mniej niż połowę okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że towar jest dobrej jakości i wolny od wad, na okres przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu, którego wartość odżywcza w kcal, zawartość składników naturalnych jest nie mniejsza od wartości podanej dla produktu wskazanego w kol. nr 2, a jego cechy jako-ściowe (granulacja, konsystencja) są nie gorsze od cech produktu wskazanego przez Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA PRZELICZEŃ. W przypadku przeliczenia przez Wykonawcę masy, ceny, bądź ilości produktów oferta zostanie odrzucona. Zamawiający informuje ponadto, iż oferty, które będą niezgodne z SIWZ (zawartość składników naturalnych oferowanych produktów będą mniejsze od podanych w formularzu cenowym w kol. Nr 2 oraz ich cechy jakościowe będą gorsze od wskazanych przez Zamawiającego) zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty które nie będą zawierać formularza cenowego oraz w któ-rych znajdować się będą istotne braki w formularzu cenowym, niepolegające na oczywistych omyłkach rachunkowych i pisarskich, zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2.

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15500000-3

03142500-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
1. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, a w szczególności wykaz środków transportu spełniających wymogi przepisów prawa dopuszczające je do transportu artykułów spożywczych określonych pakietów zamówienia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie wykazu narzędzi (zał. nr 4 do SIWZ). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych , a w szczególności wykaz środków transportu spełniających wymogi przepisów prawa dopuszczające je do transportu artykułów spożywczych określonych pakietów zamówienia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


Inne dokumenty które należy przedłożyć wraz z ofertą:

 1) Pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa);

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy).


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zostały zawarte we wzorze umowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij