Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertoweWykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia" na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.„Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

nr sprawy IZD.272.1.8.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

Treść

IZD.272.1.8.2020.4

                                                                                                            Wołów, 19.06.2020 r.                   

 

Zapytanie ofertowe
 
na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania
pn. „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu
wraz z wymianą oświetlenia” na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 w Wołowie

 

I.            Zamawiający: Powiat Wołowski, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.


III.            Opis zamówienia:

1.Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” realizowanego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.


2.Zakres:

1) Projekt budowlany branży architektonicznej i elektrycznej,

2) Kosztorysy i przedmiary robót.


3.Zakres prac projektowych i uzgodnień:

1) branża architektoniczna: projekt wykonawczy,

2) branża elektryczna: instalacja nisko i wysokoprądowa,

3) uzgodnienia z odpowiednimi służbami: konserwator, sanepid, bhp, p. poż.

4) Opracowanie mapy do celów projektowych;

5) Inwentaryzacja istniejących linii napowietrznych oraz lokalizacji przyłączy do budynków;

6) Projekt lokalizacji nowych złączy kablowych przy budynkach oraz przebiegu pętli układu zasilania budynków od H (rozdzielnia główna) do D, C, B, A, F, E:

a) Projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami zasilenia budynków siecią kablową nn wyprowadzoną z budynku H i zakończoną przy budynku D (narożnik auli). Sieć powinna być wykonana w formie domkniętej pętli, która umożliwi w podstawowym układzie sieci zasilanie z budynku H do D na potrzeby zasilenia projektowanej sieci zabudować układ pomiarowy;

b) Przy każdym budynku D, C, B, A, F, E, zabudować złącze kablowe w układzie ZK3 przez które, przeprowadzić projektowaną w układzie pętli linię kablową nN;

c)  budynki D, C, B, A, F, E odłączyć od istniejących przyłączy napowietrznych. W miejsce zdemontowanych przyłączy wprowadzić wlz z projektowanych złączy kablowych;

d) poza wprowadzeniem do rozdzielnic budynków od A do F nowych przyłączy nie przewiduje się zmian w układach połączeń wewnętrznych budynków w tym w rozdzielnicach głównych;

e) poza wyprowadzeniem z rozdzielnicy budynku H zasilania nie przewiduje się zmian w układach połączeń wewnętrznych w rozdzielnicy głównej tego budynku.


4.Projekt należy wykonać w oparciu o:

1) ustawę z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.),

2)  rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529),

3)  rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2015 poz. 1554),

4)  pozostałe przepisy i normy.


IV. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego


V.   Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: do dnia 30.07.2020 r.


VI.  Warunki udziału w postępowaniu:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie usługi, o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej WLZ z uwzględnieniem linii kablowych.

 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie usługi, zgodnie z w/w wymogami.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie usług” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii listów referencyjnych lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie ww. wymienionych prac.

 

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże w przedstawionym do oferty wykazie osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, że posiada lub dysponuje projektantem posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacje elektryczne, który posiada min. 5 letnie doświadczenie.


Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje projektantem zgodnie z w/w wymogami.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w sporządzonym przez Wykonawcę „Wykazie osób” (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) oraz złożonych dokumentów – kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje projektanta.


 VII.  Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy

 1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowania - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 3. Wykaz usług – według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie);
 4. Wykaz osób – według druku, który stawi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje).
  Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt
 2. Zamawiający dokona wyboru Projektanta, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 3. Projektant określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT (jeśli dotyczy).
 4. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 1. Prawidłowe  ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Projektanta. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

                                      Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                      Cena brutto oferty badanej


7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

8. Niespełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VI warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.


 IX. Termin związania ofertą

Projektant zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Projektant samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa: 26.06.2020 r. o godz. 12:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,

b) osobiście w Starostwie Powiatowym w Wołowie (po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 71 380 59 36) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA na Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączony do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl  z dopiskiem OFERTA na Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,

d)      Pliki powinny być zapisane  w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.


XI.  Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:

Pan Mariusz Pasternak, e-mail:  zamowienia@powiatwolowski.pl,  tel. 691 323 202.

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:                        e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), tj. zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Jeżeli projektant, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Projektantom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

XII.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych      jest: Starostwo Powiatowe w Wołowie reprezentowane przez Starostę      Wołowskiego, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71      380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora      Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość      wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres:      Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na      podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze      zapytania ofertowego.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-         podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-         osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ‘’ustawy PZP’’,
-         podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
-         zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
-         w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa w sposób zapewniający realizację ciążącego na Administratorze jako podmiocie publicznym obowiązku archiwizacyjnego,
-         w zakresie i przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu upływu terminu
przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych   jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie      zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 euro.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 3. Posiada Pani/Pan:

−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Nie      przysługuje Pani/Panu:

−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.                                                                                         STAROSTA WOŁOWSKI
                                                                                          /-/
                                                                                                          Janusz Dziarski               
        ____________________________________
                                                                                                         Kierownik Zamawiającego

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz usług
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób
 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij