Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na zadanie pn. "Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

nr sprawy IZD.272.1.9.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

Treść

Wołów, 02.07.2020 r.

IZD.272.1.9.2020.4

 

 

Zapytanie ofertowe
 
na zadanie pn. ,,Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

 

 1. Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP 988-02-19-208


 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.


 3. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Powiatowym Centrum Medycznym w Brzegu Dolnym przy ul. al. Jerozolimskie 28,  w szczególności:

 1. wymiana (na nowe) rur i zaworów  pionu nr 8 i 14  wewnętrznej instalacji wody zimnej,

 2. wymiana (na nowe) rur i zaworów  pionu nr 8 i 14  wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej,

 3. wymiana (na nowe) rur i zaworów  pionu nr 8 i 14  wewnętrznej instalacji cyrkulacji,

 4. wyburzenie zabudowy pionów  i wykonaniu nowych przejść instalacji,

 5. zabezpieczeniu przejść instalacji wydzieleniem przeciw pożarowym,

 6. skucie glazury w miejscach podejść pod punkty odbioru,

 7. demontaż umywalek i baterii ściennych,

 8. montaż baterii wraz z umywalkami na szafce,

 9. wykonanie nowej zabudowy pionów,

 10. ułożenie nowej glazury,

 11. przemalowanie pomieszczeń w miejscu wykonania robót,

 12. wywiezienie i utylizacja materiałów odpadowych.


  IV. Szczegółowy zakres prac został zawarty w przedmiarze robót - (załącznik nr 4  do zapytania ofertowego).


  V. Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV): 

       45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

   

  VI. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 24.07.2020 r.   

           VII. Warunki udziału w postępowaniu. 

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają   następujące warunki:
 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. posiadają udokumentowane doświadczenie przy pracach na obiektach użyteczności publicznej (służby zdrowia) obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.


  VIII. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:


 1. Formularz ofertowy – według  druku, który stanowi załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru – załącznik nr 2.
 3. Wykaz robót – załącznik  nr 3.

 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

IX. Kryteria wyboru ofert

       Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

 • cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

  Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.


  Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                             Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

  Liczba punktów =  …...............................................................................     x 100

                                                             Cena brutto oferty badanej


  X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa 08.07.2020 r. godz. 12:00

 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 1. listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na  nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA ,,Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

 2. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA ,,Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA.

   

  XI. Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu: Mariusz Pasternak, tel. 691 323 202, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.

 2. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.

 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.

 4. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

 5. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

 8. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.


 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

  W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

  • osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

  • podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

        5. Okres przechowywania danych:

           a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
           b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

  • przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

  • dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

  • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,


        6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

        7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

       8. Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

       9. Nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro.

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie Wykonawcy

  3. Wykaz robót

  4. Przedmiar robót

  5. Wzór umowy 

                                                                                   S T A R O S T A

                                                                                                                                    - / -

                                                                                                                             Janusz Dziarski

                                                                                                            ____________________________________

                                                                                                           Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij