Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i montażem szaf archiwalnych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na zakup wraz z dostawą i montażem szaf archiwalnych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji”

nr sprawy IZP.272.1.10.2020

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

Treść

                                             POWIAT   WOŁOWSKI

tel. (71) 380 59 01                                                         Plac Piastowski 2

fax (71) 380 59 00                                                          56-100 Wołów

e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl                      

www.powiatwolowski.pl


Wołów, 08.07.2020 r.

IZP.272.1.10.2020.2

 

Zapytanie ofertowe
na zakup wraz z dostawą i montażem szaf archiwalnych w ramach zadania
 pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum
dla Wydziału Komunikacji”

 

I.            Zamawiający: Powiat Wołowski  Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.


II.            Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29   stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 euro.


III.            Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV): 

39.13.11.00-0 Regały archiwalne

39.14.11.00-3 Regały


IV.            Opis przedmiotu zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest zakup 5 obustronnych szaf archiwalnych do Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Wołowie wraz z dostawą. Pomieszczenie archiwum znajduje się na parterze obiektu.

 

2.       Szczegółowy zakres:

1)      Dane techniczne dotyczące szaf:

a)      Regał jezdny dwustronny o długości użytkowej 3400 mm – 5 szt.

b)      Regał złożony z 3 modułów 2x1100+1200 mm

c)       Długość zewnętrzna regału (z panelem i korbą) – 3600 mm

d)      Głębokość półki – 360 mm (2x360)

e)      Odległość między półkami – 240 mm

f)       Wysokość całkowita regałów ok.2600 mm w obniżeniu 2340 mm

g)      Obciążenie na półkę do 80 kg

h)      Ściany środkowe w postaci stężeń Krzyżowych

i)        Ilość mb półki użytkowej – 295 mb

j)        gwarancja – nie krótsza niż 3 lata.


V.            Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020 r. 

VI.            Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

a)      Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

b)      Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia,

c)       Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VII.            Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć Wykonawcy:

1)      Formularz oferty – według  druku, który stanowi załącznik nr 1.

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wymienione powyżej dokumenty.

 

Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do uzupełnienia, poprawienia lub złożenia dokumentów, które były przez Zamawiającego wymagane, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

VIII.            Kryteria wyboru ofert

Kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt


Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                        Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …...............................................................................   x 100

                                                   Cena brutto oferty badanej


IX.            Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.       Termin składania ofert upływa  15.07.2020 r. o godz. 11:00

2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
1)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - Zakup wraz z dostawą i montażem szaf archiwalnych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji”,
2)      osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: OFERTA - Zakup wraz z dostawą i montażem szaf archiwalnych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji”,

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF z dopiskiem OFERTA - Zakup wraz z dostawą i montażem szaf archiwalnych w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji”.

 

X.            Pozostałe informacje

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Osoba do kontaktu:

1)      Mariusz Pasternak – Specjalista w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg,

e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 691 323 202;

2)      Arkadiusz Muszyński – Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu,

e-mail: komunikacja@powiatwolowski.pl, tel. 71/380 59 28.

 1.  Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
 4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 7. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.
 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-        podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-        osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
-        podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Okres przechowywania danych:

a)      w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)      w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-        przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-        dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,

-        w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:

−        na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−        na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−        na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−        prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

−        w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−        prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−        na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII.            Załączniki do zapytania:

 1. Formularz oferty.
 2. Wzór umowy.  
                                                                                                                       STAROSTA WOŁOWSKI
                                                                                                                                             /-/
                                                                                                                             Janusz Dziarski
                                                                                                             ___________________________
Kierownik Zamawiającego


[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij