W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przedłużenie gwarancji dla urządzeń Hewlett-Packard.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przedłużenie gwarancji dla urządzeń Hewlett-Packard.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok. nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie


Wołów, dn. 09.11.2017r.


ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O PONOWNYM  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 26 października 2017r., na zadanie pn. „przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Cnet Sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 1
00-204 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę spełniająca wymagania zapytania ofertowego wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 20.11.2017r.


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman
Wołów, dn. 09.11.2017r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o przystąpieniu do powtórnej czynności badania oceny ofertZamawiający – Powiat Wołowski zawiadamia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na „przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”.

I.  Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wybory najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

Ensalta Sp. z o.o.
ul. Krakowska 386
32-080 Zabierzów

Uzasadnienie:

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z związku z niezgodnością treści wybranej oferty z zapisami zawartymi w treści zapytania ofertowego.

Niniejsze unieważnienie wykonano na podstawie Rozdz. XIV pkt 4 zapytania ofertowego („4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.”)

Ponowne rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone po wykonaniu powtórnych czynności badania oceny ofert.

STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman

 Wołów, dn. 06.11.2017r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 26.10.2017r., na zadanie pn. „przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Ensalta Sp. z o.o.

ul. Krakowska   386

32-080   Zabierzów

15.207,72zł

2.

Cnet Sp. z o.o.

ul. Słomińskiego   1,

00-204   Warszawa

16.666,50zł


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman

Wołów, dn. 06.11.2017r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 26 października 2017r., na zadanie pn. „przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Ensalta Sp. z o.o.

ul. Krakowska 386

32-080 Zabierzów

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 20.11.2017r.


STAROSTA WOŁOWSKI

Maciej Nejman

Treść

Wołów, dnia 26.10.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące przedłużenia gwarancji dla urządzeń Hewlett-Packard


Zamawiający:  Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

I.        Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


II. Nazwa przedmiotu zamówienia:   „Przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”.

III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

 1. Przedłużenie gwarancji HP 1y PW Nbd c3000 Enclosure HW Supp P/N U2WF9PE - 1 SZT
 2. Przedłużenie gwarancji HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant BL460c G7 Hardware Support P/N U2JH1PE - 1 SZT
 3. Przedłużenie gwarancji HP 1 year Post Warranty Next business day ProLiant BL460c G6 Hardware Support P/N U2UH1PE3 SZT
 4. Przedłużenie gwarancji HP 1Year Post Warranty Next business day c-Class SAN Switch Hardware Support U2KH5PE1 SZT
 5. Przedłużenie gwarancji HP 1Year Pw Nbd LTO Autoloader HW Support U3AQ6PE Post Warranty, Foundation Care NBD Service, HW Support Only, 1 year – 1 SZT

V. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 20.11.2017r.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od realizacji zamówienia.

 

VI.     Wspólny słownik Zamówień:

72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

VII. Termin związania ofertą

Dostawca  zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

IX. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

X. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający zleci wykonanie realizacji zamówienia Dostawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium.

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:


                               Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                               Cena  brutto  oferty badanej

XI. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 02.11.2017r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie: Oferta- „Przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”.

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i  zamkniętej kopercie  Oferta- „Przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”.

c)       faksem na nr 71 380 59 00

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl  z dopiskiem Oferta- „Przedłużenie gwarancji na urządzenia Hewlett-Packard”. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XIII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XIV. Pozostałe informacje:

1.  Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. Załączniki:

 1. Formularz oferty


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane