Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zapytanie ofertowe - zakup podzespołow komputerowych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa podzespołów komputerowych - 1. Zasilacz awaryjny o mocy wyjściowej 650VA/400W wyposażony w 4 gniazda oraz zabezpieczenie przepięciowe szt. 4

zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Wołów, dn. 20.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 9 marca 2017r., na zadanie pn. „Dostawa podzespołów komputerowych”.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Prime Computers Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15A
50-229 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 07.04.2017r.

 
STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman
Wołów, dn. 20.03.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia

9 marca 2017r., na zadanie pn. „Dostawa podzespołów komputerowych”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

EXTRIME PC, Marek Budny, Radosław Janicki

ul. Brzeska 5-15 lok. U3

50-430 Wrocław

975,00zł

2.

Prime Computers Dariusz Leszczyński

ul. Kraszewskiego 15A

50-229 Wrocław

875,76zł

3.

ATUT CENTRUM Sp. z o.o.

ul. Ks. Prymasa A.Hlonda 1 lok 134

02-972 Warszawa

1.954,91zł

4.

Econnect Sp.z o.o.

ul. Konwaliowa 7,

03-194 Warszawa

1.106,00zł

5.

MKM MARKET Małgorzata Modzelewska

ul. Zdziarska 83z/8 lok 2

03-289 Warszawa

1.436,64zł

6.

Prefer Z.Pilaszek Spółka Jawna

ul. Solec 30/15,

00-403 Warszawa

970,00zł

7.

INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski

ul. Jagielońska 8,

80-371 Gdańsk

2.263,20zł

 
STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman


 

Treść

Wołów, dnia 09.03.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące dostawy podzespołów komputerowych

  

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

I. Zamawiający

Powiat Wołowski w imieniu Starostwa Powiatowego, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa podzespołów komputerowych.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są nowe zasilacze awaryjne UPS :

Zasilacz awaryjny o mocy wyjściowej 650VA/400W wyposażony w 4 gniazda oraz zabezpieczenie przepięciowe szt. 4

Wymagania dodatkowe

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 07.04.2017r.

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 7 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.

 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VII. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.

 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

VIII. Kryteria wyboru oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

l.p.

Kryterium

Opis

Waga - udział

w ocenie

1

Cena

Cena oferty(z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę

100%

IX. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 14.03.2017r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 1. listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dostawa podzespołów komputerowych.”

 2. osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Dostawa podzespołów komputerowych.”

 3. faksem na nr 71 380 59 00

 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XI. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XII. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-  zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

                                                                                                      

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty


 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij