Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.1.30.2017 Zapytanie na tablice rejestracyjne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2018 oraz w ramach zamówienia użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne

nr sprawy IZP.272.1.30.2017

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta (pok. nr 5)

unieważnienie

unieważnienie

Powiat Wołowski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.12.2017 roku, nr sprawy: IZP.272.1.30.2017 na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2018 oraz w ramach zamówienia użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne

Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie zgodnie z częścią XI pkt 6 zapytania ofertowego z dnia 12.12.2017 r. Zamawiający unieważnia postępowanie z związku z przekroczeniem wielkości środków finansowych, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na ww. postepowanie ogłosi nowe zapytanie ofertowe, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

Treść

IZP.272.1.30.2017                                                                                               Wołów, 12.12.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2018 oraz w ramach zamówienia użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne”.

 

 

 1. I.        Zamawiający: Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie,            pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00, NIP: 9880219208.

 1. II.      Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. III.    Wspólny słownik zamówień publicznych:

CPV: 30.19.50.00-2 Tablice


 1. IV.    Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2018 oraz w ramach zamówienia użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne.


2.  Szczegółowy zakres:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych, motorowerowych, tablic do przyczep, tablic zabytkowych oraz wtórników tablic rejestracyjnych spełniających wymogi i warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016 poz. 1038 z późn. zm.).


Szczegółowy zakres zawiera:

1)     
Tablice rejestracyjne:

- tablice samochodowe jednorzędowe - 8 000 szt.

- tablice samochodowe dwurzędowe - 400 szt.

- tablice samochodowe indywidualne - 20 szt.

- tablice do przyczep - 300 szt.

- tablice motocyklowe - 500 szt.

- tablice motorowerowe - 300 szt.

- tablice sam./ mot. zabytkowe - 10 szt.

- wtórniki tablic rejestracyjnych- 400 szt.


2)      Bezpłatne użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne. Wykonawca zapewni również przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało następujące cechy:

-        możliwość automatycznego tworzenia zamówień na wszystkie rodzaje tablic, również wtórniki z możliwością wysyłania  w formie elektronicznej,

-        elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją realizacji,

-        automatyczna weryfikacja wyróżników wykorzystanych,

-         ewidencja zamówień oraz weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy,

-        baza danych powinna umożliwiać przechowywanie powyżej 2 GB danych,

-        baza danych powinna posiadać dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii bezpieczeństwa,

-        możliwość pracy na oprogramowaniu w trybie offline lub on-line

-        wykonawca powinien zapewnić serwis i możliwość aktualizacji programu w przypadku zmiany w przepisach.


 1. V.        Termin wykonania zamówienia:

- do 01.01.2018r. do 31.12.2018r.


 1. VI.    Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:
  1. Formularz oferty - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
  2. Formularz cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.


 1. VII.  Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Dostawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia i użyczenia oraz instalacji oprogramowania).


 1. VIII.                       Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt


 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.
 5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:


                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


 1. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę.

 1. IX.    Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.


 1. X.      Miejsce, sposób i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa  19.12.2017r.  o godz. 11:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

-        listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2018 oraz w ramach zamówienia użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne”,

-        osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5)  z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie w roku 2018 oraz w ramach zamówienia użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne”,

-        za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.


 1. XI.    Pozostałe informacje
  1. Osoba do kontaktu: Arkadiusz Muszyński – kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg.

Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:

– e-mail: komunikacja@powiatwolowski.pl.

– numer fax. 071/380 59 28.

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej,
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.

 1. XII.  Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną również wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).


Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Formularz cenowy
 3. Wzór umowy

 
 STAROSTA WOŁOWSKI

/-/ MACIEJ NEJMAN
____________________________
Kierownik Zamawiającego


 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij