Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.1.32.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

nr sprawy IZP.272.1.32.2017

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

unieważnienie

unieważnienie

Powiat Wołowski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 14.12.2017 roku, nr sprawy: IZP.272.1.32.2017 dotyczącego świadczenia usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zamawiający informuje, że unieważnia się postępowanie z uwagi na brak wpłynięcia ofert na niniejsze zadanie, jednocześnie Zamawiający powiadamia, iż ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.
STAROSTA WOŁOWSKI /-/ MACIEJ NEJMAN

Treść

IZP.272.1.32.2017                                                                                          Wołów, 14.12.2017r.

 

Zapytanie ofertowe
na „Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów
na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”.

 

 1. I.        Zamawiający: Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie,            Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

 1. II.      Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. III.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania oraz przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”. Szczegółowy zakres:

 1. Przedmiotem zmówienia jest      całodobowe świadczenie przez 7 dni w tygodniu usługi w zakresie usuwania      pojazdów z terenu powiatu wołowskiego na podstawie dyspozycji usunięcia      pojazdu wydanej przez policjanta, strażnika miejskiego lub osobę dowodzącą      akcją ratowniczą oraz przechowywania pojazdów usuniętych na terenie powiatu      wołowskiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szacunkowa      ilość pojazdów przeznaczonych do usuwania i przechowywania na parkingu      strzeżonym oraz szacunkowy czas ich przechowywania podano w formularzu      cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania      ofertowego.
 2.  W zakres usługi usuwania wchodzi:

1)      przyjęcie zlecenia  usunięcia pojazdu,

2)      dojazd do miejsca zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 45 min.,

3)      wyciąganie pojazdu spoza pasa drogowego o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu z miejsca zdarzenia,

4)      załadunek i czynności z nim związane,

5)      uprzątnięcie miejsca zdarzenia,

6)      holowanie, przewóz pojazdu na wskazany parking,

7)      rozładunek pojazdu,

8)      do przedmiotu zamówienia zaliczana jest również usługa związana z odstępstwem od usunięcia pojazdu, która obejmuje:

a)      dojazd do miejsca zdarzenia,

b)      odstąpienie od usunięcia pojazdu, jeżeli ustaną przyczyny jego usunięcia.


 1. Do holowania pojazdów powinien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie powiatu wołowskiego w możliwie najkrótszym czasie.
 1. Zakres podstawowych czynności      wchodzących w skład zlecenia usługi przechowywania (bez względu na porę      dnia lub nocy) obejmuje:

1)      parkowanie usuniętego pojazdu na parkingu Wykonawcy, spełniającym następujące warunki:

a)      strzeżonym, oświetlonym z całodobowym dozorem,

b)      ogrodzenie parkingu trwałe – betonowe lub metalowe,

c)       nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona,

d)      parking powinien mieć miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów                    z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych oraz miejsce zabudowane do celów oględzin i zabezpieczenia przeciwko wpływom warunków atmosferycznych,

e)      zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej,

2)      przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu                      i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów,

3)      wydanie, przekazanie pojazdu.

 1. Podstawą wykonania usługi będzie dyspozycja usunięcia pojazdu.
 2. O nieodebraniu pojazdu z parkingu Wykonawca ma obowiązek powiadomić Starostwo Powiatowe w Wołowie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg) oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Wołowie (Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg) do 10-go dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów usuniętych i odebranych w miesiącu poprzednim z podaniem w szczególności: nr i daty dyspozycji, rodzaju pojazdu, marki pojazdu, nr rejestracyjnego, daty usunięcia pojazdu, daty odebrania pojazdu, liczby dób przechowywania pojazdu.

 1. IV.    Termin wykonania zamówienia:

- od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


 1. V.      Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:
  1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
  2. Formularz cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
  3. Kserokopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2200 z dnia 9 listopada 2017r. z późniejszymi zmianami), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę;
  4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów specjalnych typu laweta, odpowiednio oznakowanych, do przewozu pojazdów do 3,5 tony, od 3,5 tony do 16 ton oraz powyżej 16 ton, którymi dysponuje Wykonawca, potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez upoważnioną osobę.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.


 1. VI.    Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Dostawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia i użyczenia oraz instalacji oprogramowania).


 1. VII.  Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt


 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .
 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.
 5. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                                           Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                           Cena brutto oferty badanej


 1. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę.

 1. VIII.           Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.


 1. IX.    Miejsce, sposób i termin składania ofert
  1. Termin składania ofert upływa 21.12.2017r.  o godz. 12:00.
  2.  Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”,

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści art. PDF.


 1. X.      Pozostałe informacje
  1. Osoba do kontaktu:

a)      Arkadiusz Muszyński – Kierownik Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg tel. 071/380 59 28 – dot. przedmiotu zamówienia,

b)      Angelika Zdeb – podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych  tel. 071/380 59 36, 071/380 59 01 – dot. spraw proceduralnych.

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:

a)      e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl,

b)      numer fax. 071/380 59 00.

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej.
 2.  Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 
 6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.

 1. XI.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).

 1. XII.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi przedstawić:
 2. Aktualną polisę ubezpieczeniową do wysokości kwoty objętej zakresem przedmiotu zamówienia. 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Formularz cenowy
 3. Wzór umowy
 
     Z UP. STAROSTY
       /-/ WŁADYSŁAW BOCZAR
WICESTAROSTA WOŁOWSKI                                                                                                             

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij