Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.1.6.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

nr sprawy IZP.272.1.6.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt Obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

Treść

IZP.272.1.6.2018                                                                                               Wołów, 25.01.2018r.


Zapytanie ofertowe

Powiat Wołowski z siedzibą w Wołowie, pl. Piastowski 2, zaprasza do złożenia ofert na:

„Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” 

 


 1.         I.            Zamawiający: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów
 2.       II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

 1. Tytuł projektu

„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

 1. Program,      Priorytet, Działanie

Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

 1. Opis zamówienia:

Zadanie polega na przewozie osób (uczniów i nauczycieli dwóch szkół objętych projektem: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie)  na zajęcia edukacyjne na wybranych uczelniach wyższych z siedzibą we Wrocławiu oraz na zajęcia do PCC Rokita z siedzibą w Brzegu Dolnym wraz z przewozem powrotnym. Przewidywane są 33 wyjazdy, w tym 23 na trasie Wołów-Wrocław-Wołów, 10 na trasie Wołów-Brzeg Dolny- Wołów. Transportem jednorazowo objętych zostanie do 18 uczestników projektu wraz z opiekunami (nauczycielami). Ramowy plan wyjazdów stanowi załącznik nr 1 do zapytania. Wskazane terminy mogą ulec przesunięciu.

 1. Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:

60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

 1. Termin realizacji zamówienia:

rok 2018 i rok 2019

 1. Warunki udziału      w postępowaniu:
 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy      spełniają następujące warunki:

a)      przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity, Dz.U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.) i innych przepisach

związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2017 poz. 2200 z późn. zm.);

b)      wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;

c)       wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;

d)      w cenę ryczałtową przejazdu wliczone są wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę, w tym: koszty delegacji, wyżywienia, pracy kierowcy, opłaty parkingowe itp.;

e)      wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2017 poz. 2200 z późn. zm.);

f)       wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

g)      wykonawca posiada aktualna licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

h)      wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

i)        kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę;

j)        wykonawca zapewni punktualność kierowców;

k)      wykonawca zapewni transport zastępczy w razie awarii pojazdu – bez dodatkowych kosztów dla Zleceniodawcy.

 1. Wymogi odnośnie      realizacji zamówienia:

a)      pojazd nie musi być do dyspozycji podczas zajęć;

b)      autobus/autokar klasy III (za Dyrektywą 2001/85/WE) lub bus klasy B dostosowany do ilości przewożonych osób;

c)       pojazdy muszą posiadać sprawne układy klimatyzacji;

d)      wykonawca zapewnia optymalnie najkrótszą trasę przejazdu uczestników.

 IX.      Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy - według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego
 3. Kserokopia aktualnej licencji w zakresie przewozu osób, wydana zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2200 z dnia 9 listopada 2017r. z późniejszymi zmianami), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę;

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty delegacji, wyżywienia, pracy kierowcy, opłaty parkingowe itp.;).

 XI.            Kryteria oceny ofert

 1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: dogodny i bezpieczny przewóz uczestników za najkorzystniejszą cenę:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
 3. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 1. Prawidłowe ustalenie stawki      podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za      oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki      podatku VAT.

                                               Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                              Cena brutto oferty badanej


 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 2. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VIII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
 3.  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 5. Zamawiający      podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj.      najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i      podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa: 02.02.2018r.  o godz. 12:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”,

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Świadczenie usług

c)       transportowych związanych z przewozem uczestników projektu na zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”,

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie podpisanych skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres:

zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści art. PDF.

XIV.            Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:

a)  w  sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Anna Jasinowska – Czarny, biuro@unika.net.pl, tel. 664 78 52

b)  w sprawach dotyczących procedury zamówienia: Angelika Zdeb,  podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych i Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, zamowienia@powiatwolowski.pl ,  tel.  071/380 59 36, 071/380 59 01.

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:
 • e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, biuro@unika.net.pl
 • numer fax. 071/380 59 00.
 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

XII.         Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy      ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty      powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym      zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).

Załączniki:

 1. Ramowy plan wyjazdów uczestników projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie Wykonawcy,
 4. Wzór umowy.


z up. STAROSTY
WŁADYSŁAW BOCZAR
WICESTAROSTA

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij