Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

OSO.272.1.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wycena agregatu prądotwórczego

nr sprawy OSO.272.1.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Treść

                                                                                                   Wołów, dnia 31 stycznia 2018 r.

OSO.272.1.2018

 Zapytanie ofertowe

na świadczenie usługi sporządzenia wyceny agregatu prądotwórczego.


I. Zamawiający

Powiat Wołowski z siedzibą przy pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208.


II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień  Publicznych  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, z późn. zm.) – wartość  zamówienia  nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sporządzenia wyceny agregatu prądotwórczego, w celu zbycia ruchomości.


Szczegółowy zakres:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sporządzenia wyceny ruchomości, tj.  agregatu prądotwórczego o następujących danych:


 • symbol:      1TR-KB-180,
 • producent:      Apator S.A.,
 • rok      produkcji: 1990 r.,
 • kraj      produkcji: Polska,
 • licznik      czasu: 267,8 h.

 

IV. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 16 lutego 2018 r.

 

V. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 21 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz               z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 

 

VI. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto                i netto  za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
 4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zmówienie.

VII. Kryteria wyboru ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (wartość brutto wyrażona w PLN) - 100 pkt

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:

                  Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

Cena brutto oferty badanej

 


Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby sporządzającej ofertę.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa z dniem 7 lutego 2018  r. o godz. 12.00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów                z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta na świadczenie usługi sporządzenia wyceny agregatu prądotwórczego.” Nie otwierać koperty,

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta na świadczenie usługi sporządzenia wyceny agregatu prądotwórczego” Nie otwierać koperty,

c)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji na adres: nieruchomosci@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści, np. pdf.

IX. Osoba do kontaktu:

Marek Sielicki – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych

tel. 71 380 59 56, e-mail: nieruchomosci@powiatwolowski.pl


X. Pozostałe informacje:

 1. Jeżeli wykonawca, którego oferta      zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, zamawiający wybierze      ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania      kolejnej ich oceny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie      prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku      Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot      kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
 3. Potwierdzeniem wykonania      przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru                     i wystawiona faktura.
 4. O wyborze najkorzystniejszej      oferty Zamawiający powiadomi poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie      internetowej bip.powiatwolowski.pl.
 5. Zamawiający zastrzega sobie      prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania      przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W      takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje      roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów      przygotowania oferty.
 6. W przypadku przekroczenia      przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać      wybrana.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.                                                                                                                                               


               Załącznik do zapytania ofertowego

 z dnia 31 stycznia 2018 r.


FORMULARZ OFERTOWY


Nazwa wykonawcy: ...........................................................

Adres: ..........................................................................

TEL..........…………................…………………………

REGON: …………………................…………………

NIP: …………………………………................………

FAX:............................................................................

E-mail:……………………………………………....                                     

Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2

56 – 100 Wołów

 

              W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe na sporządzenie wyceny agregatu prądotwórczego, w celu zbycia ruchomości oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym, na następujących warunkach:

 

Cena netto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: ……………………… zł (słownie:……………………………………….) należny podatek VAT w wysokości ………………%

Cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi: …………………………….. zł (słownie:…………………………………………..),


 1. Oświadczamy, że zaoferowane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
 2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 4. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

2) kserokopia uprawnień zawodowych,

3)______________________________________________________________________4)______________________________________________________________________

 1. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………

Adres:………………………………………….

Telefon……………………..

e-mail: .…………………………………_________________ dnia ___ ___ 2018 roku

     _______________________________

              podpis osoby uprawnionej                                                             do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy

** niepotrzebne skreślić

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij