W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Dostawa podzespołów komputerowych.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę podzespołów komputerowych
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5

unieważnienie

unieważnienie

Wołów, dn. 23.02.2018r.

  

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: zapytania ofertowego „Dostawa podzespołów komputerowych” z dnia 19.02.2018r

Powiat Wołowski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.02.2018 roku dotyczącego dostawy podzespołów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Wołowie.


Treść

Wołów, dnia 19.02.2018 r.

   

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dotyczące dostawy podzespołów komputerowych

 

 Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

I.        Zamawiający

Powiat Wołowski w imieniu Starostwa Powiatowego, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów
tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00
NIP 988-02-19-208

II.      Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa podzespołów komputerowych.

III.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe zasilacze awaryjne UPS:
1. Zasilacz awaryjny APC Back-UPS ES BE700G-CP 700VA 405W szt. 6

Wymagania dodatkowe

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

IV.   Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 02.03.2018r.

V.     Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 7 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VI.   Opis sposobu obliczania ceny

1.       Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.

2.       Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3.       Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
4.       Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VII. Opis przygotowania oferty

1.       Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2.       Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
3.       Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4.       Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

VIII.           Kryteria wyboru oferty

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

l.p.

Kryterium

Opis

Waga - udział

w ocenie

1

Cena

Cena oferty(z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę

100%

IX. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 23.02.2018r., o godz. 12.00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dostawa podzespołów komputerowych.”
b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Dostawa podzespołów komputerowych.”
c)       faksem na nr 71 380 59 00
d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

X.      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XI.    Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XII.  Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
-  zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

                                                                                                             

 

Załączniki:

1.       Formularz oferty


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane