W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dnia 05.03.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 27.02.2018r., na zadanie pn. „Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny” zostały złożone następujące oferty:

Lp.

Nazwa   wykonawcy

Adres   wykonawcy

Cena   brutto

 

1.

CPU   ZETO Sp. z o.o.

ul.   Powstańców Wielkopolskich 20,

58-500   Jelenia Góra

2.204,16zł

 
 

2.

QTECHNOLOGIES   Sp. z o.o.

ul.   Litewska 14/65

51-354   Wrocław

2.367,75zł

 
 

Przedstawione powyżej oferty są zgodne z treścią zapytania ofertowego i nie podlegają odrzuceniu.

 
STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman


Wołów, dn. 05.03.2018r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 27 lutego 2018r., na zadanie pn. Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny”

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 CPU ZETO Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z harmonogramem przedstawionym w zapytaniu ofertowym.


STAROSTA WOŁOWSKI

Maciej Nejman
Treść

 Wołów, dnia 27.02.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące odnowienia certyfikatu kwalifikowanego.

 

I.        Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

II.      Zamawiający

Powiat Wołowski w imieniu Starostwa Powiatowego, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów

tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00

NIP 988-02-19-208

III.    Nazwa przedmiotu zamówienia

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny, dla 14 pracowników Starostwa Powiatowego w Wołowie.

IV.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wznowienie 14 certyfikatów kwalifikowanych Certum na okres 2 lat - kod aktywacyjny – zgodnie z harmonogramem

 

 

Marzec

Kwiecień

Czerwiec

Lipiec

Grudzień

RAZEM

Liczba odnowień

3

1

3

1

6

14

 

Wymagania dodatkowe

Płatności za realizację przedmiotu zamówienia będą dokonywana na podstawie faktur częściowych – zgodnych z harmonogramem realizacji usługi, nie później jednak niż 14 dni od daty wystawienia faktury częściowej.

V.     Termin wykonania Zamówienia

Zamówienie realizowane będzie etapami zgodnie z harmonogramem – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Wymagane jest aby kod aktywacyjny dostarczony był do siedziby Zamawiającego co najmniej 14 dni przed terminem utraty ważności certyfikatu.

VI.   Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 7 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

1.       Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.

2.       Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

3.       Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.

4.       Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VIII.           Opis przygotowania oferty

1.       Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

2.       Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.

3.       Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4.       Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

IX.    Kryteria wyboru oferty

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

l.p.

Kryterium

Opis

Waga - udział

w ocenie

1

Cena

Cena oferty(z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę

100%

X.      Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 02.03.2018 r., o godz. 10:00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny”

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego Certum na okres 2 lat – kod aktywacyjny”

c)       faksem na nr 71 380 59 00

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

XI.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XII.  Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XIII.            Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

                                                                                                             

 

Załączniki:

1.       Formularz oferty

2.       Harmonogram realizacji odnowień


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane