Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Przetarg na sprzedaż agregatu prądotwórczego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Sprzedaż agregatu prądotwórczego

zamawiający Zarząd Powiatu Wołowskiego

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Treść

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Wołowskiego, na podstawie Uchwały nr 174/557/18 z dnia 10.04.2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży agregatu prądotwórczego stanowiącego własność Powiatu Wołowskiego, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż agregatu prądotwórczego.

1. Opis przedmiotu sprzedaży:

- producent - Z.M.I.N.-WOLA WARSZAWA,

- moc – 100 kW,

- rok produkcji – 1991 r.,

-stan licznika- 267,8 h,

- napięcie – 400/231 V,

- rodzaj prądu – 3 F,

- częstotliwość prądu – 50 Hz,

- wymiary (LxWxH)- 3100x1150x1600 mm,

- masa – 2500 kg,

- silnik wysokoprężny SW 680/141/17,

- prądnica BSG 125/4,

- rama nośna stalowa ze zbiornikiem paliwa – 200 l z chłodnicą i układem wydechowym (chłodnica wodna z wentylatorem).

Agregat zdemontowany, brak akumulatorów, uruchamiany ręcznie z pulpitu, za pomocą sterownika elektrycznego.

Agregat może być wyposażony w układ automatycznego rozruchu w momencie zaniku napięcia w sieci. Urządzenie jest w dobrym stanie technicznym, adekwatnym do okresu eksploatacji. Wymaga przeglądu przed ponownym uruchomieniem.

2. Agregat prądotwórczy można obejrzeć w dniach od poniedziałku do piątku na terenie posesji przy Szpitalu w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie niniejszego przetargu – Panem Markiem Sielickim, nr tel. 71 380 59 56.

3. Cena wywoławcza – 9700 PLN brutto.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) Złożenie oferty, w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wołowie w  Punkcie Obsługi  Klienta, pok. nr 5 (parter). Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż agregatu prądotwórczego”.

2) Złożenie oświadczenia oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i przyjmuje go bez zastrzeżeń (Załącznik nr 1).

3) Złożenie oświadczenia oferenta o odbiorze zakupionego agregatu na własny koszt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (Załącznik nr 2).

4) Złożenie oświadczenia oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń  (Załącznik nr 3).

5) Wniesienie wadium. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

5. Oferta przetargowa powinna zawierać:

a)       imię, nazwisko i adres Oferenta lub nazwę i siedzibę, oraz, jeżeli Oferentem jest osoba prawna, numer NIP. (W przypadku reprezentowania Oferenta  przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo);

b)       datę sporządzenia oferty;

c)       oferowaną cenę brutto.

Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia  z umieszczonymi na kopercie danymi identyfikującymi Oferenta, nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana  do części niejawnej przetargu.

6. Informacja na temat wadium:

1)  Oferent wnosi wadium w wysokości 970 PLN na konto Starostwa Powiatowego  w Wołowie nr: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0004, w terminie do 24 kwietnia 2018 r.

2) Na dowodzie wpłaty należy wpisać: ,,Wadium: Oferta – kupno agregatu.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Wołowie. Brak środków pieniężnych na wskazanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się za niewpłacenie wadium.

3) Wadium Oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaliczone jako część należności za zakupiony agregat.

4) Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Wołowskiego w razie uchylania się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od podpisania umowy kupna agregatu w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

5) Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się  niezwłocznie.

7. Otwarcie ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, pok. nr 10 (parter) o godz. 10:00 dnia 27 kwietnia 2018 r.

8. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę.

9. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. W trakcie licytacji ustnej oferenci nie mogą zaproponować ceny niższej od zaoferowanej w złożonych ofertach.

10. Sprzedający powiadomi pisemnie Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, wskazując termin zawarcia umowy.

11. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

12. Odbiór sprzedanego agregatu prądotwórczego nastąpi po wpłacie oferowanej kwoty. Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyn.


                                                                                                                                Starosta Wołowski
                                                                                                                                   Maciej Nejman


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij