Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

GK.6843.66.2016 ,, Obsługa prawna postępowań sądowych"

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na ,,Obsługa prawna postępowań sądowych” (tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138g pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579))

nr sprawy GK.6843.66.2016

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów (pokój nr 5 Punkt Obslugi Klienta)

Treść


                  Ogłoszenie o zamówieniu  na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 138g pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)


                                         , ,Obsługa prawna  postępowań sądowych”

                                               

                

Nazwa Zamawiającego:                                          Powiat Wołowski

REGON:                                                                     931 934 800

NIP:                                                                          988-02-19-208

Miejscowość:                                                            56-100 Wołów

Adres:                                                                        pl. Piastowski 2                                                             

Tel., fax:                                                                   71/380 59 01, 71/380 59 00

Strona internetowa:                                                 www.powiatwolowski.pl

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

Zatwierdzam

           14.05.2018 r.                                 STAROSTA WOŁOWSKI

                                                                       MACIEJ NEJMAN

                                                                                                                                                                                          

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 138g ust.1 ustawy Pzp oraz na zasadach uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. W sytuacjach nieuregulowanych w rzeczonym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny lub wskazane przepisy ustawy Pzp.
 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.powiatwolowski.pl ,

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa prawna  w zakresie reprezentacji prawnej i doradztwa prawnego w sprawach aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 57 nieruchomości gruntowych – położonych w jednym kompleksie, o ogólnej powierzchni około 112 ha, będących w użytkowaniu wieczystym 7 spółek handlowych, prowadzonych w trybie art. 77-80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.), w tym z uwzględnieniem zagadnień, o których mowa w art. 77 ust 4-6 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz tematyki związanej ze zwolnieniem z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1)       Pełnienie zastępstwa procesowego w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed sądami powszechnymi, w tym sporządzanie i wnoszenie wszelkich pism procesowych, w szczególności odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne.

2)       Uzgadnianie z Zamawiającym zasadności, czy też braku zasadności składania apelacji, skargi kasacyjnej oraz innych istotnych dla przebiegu postępowania działań procesowych.

3)       Udział w negocjowaniu warunków ugody i dokonanie oceny jej zasadności.

4)       Uczestnictwo w innych czynnościach w przedmiotowej sprawie wskazanych przez Zamawiającego.

5)       Doradztwo prawne z zakresu przedmiotowej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, w tym z uwzględnieniem zagadnień, o których mowa w art. 77 ust 4-6 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz tematyki związanej ze  zwolnieniem z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, polegające między innymi na:

a)       udzielaniu porad prawnych oraz konsultacji prawnych w formie pisemnej w zakresie przedmiotowego postępowania (również po jego zakończeniu),

b)       wskazywaniu propozycji rozwiązywania problemów prawnych w zakresie prowadzonego postępowania oraz po jego zakończeniu,

c)       opracowywaniu i opiniowaniu porozumień, uzgodnień i innych dokumentów,

d)       opracowywaniu  i opiniowaniu projektów udzielanych pełnomocnictw oraz upoważnień.Rozdział 3. Oferty częściowe

 1. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Każdy z Wykonawców ma możliwość złożenia jednej oferty.

Rozdział 4. Oferty wariantowe

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania po tym terminie, Zamawiający poda przyczynę nieudzielenia zamówienia.

 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się termin przekazania Zamawiającemu prawomocnego orzeczenia sądu lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie danej sprawy, a gdy po zakończeniu sprawy niezbędne jest udzielenie porady prawnej lub innej konsultacji w ramach doradztwa prawnego – po jej udzieleniu (data złożenia pisemnej porady prawnej lub konsultacji w pokoju nr 5 Punkt Obsługi Klienta                     w Starostwie Powiatowym w Wołowie).

Rozdział 6.  Informacja o podwykonawcach

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom, w tym aplikantom radcowskim i adwokackim.

Rozdział 7.  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Rozdział 8. Podstawy wykluczenia Wykonawców

 1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w sytuacjach opisanych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)
 2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę we wskazanych poniżej okolicznościach, na                  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8, tj.:

1)      w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2)      który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)      który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4)      który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.


Rozdział 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (w tym wykonawcy działający jako spółka cywilna):

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

4) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

5) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                  z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)       nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp,

Spełnianie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie oferenta zawarte w treści załącznika nr 2.

2)       spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)       Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

 Określenie warunków:

 Jest zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. posiada kwalifikacje zawodowe w postaci uprawnień radcy prawnego lub adwokata, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo                           o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.), lub też dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, które posiadają kwalifikacje  zawodowe, o których mowa powyżej.

b)       Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

c)        Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Posiada doświadczenie lub dysponuje osobami, o których mowa w ppkt a), posiadającymi doświadczenie w zakresie  zastępstwa procesowego w sprawach stanowiących przedmiot zamówienia (reprezentował właściciela gruntu lub użytkownika wieczystego w co najmniej dwóch sprawach sądowych z zakresu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów).


 1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy:

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie                         o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Wykonawca, w myśl art. 22a ustawy, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 1. Wykonawca, który polega      na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić      Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi      zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych      podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby      realizacji zamówienia.
 2. W odniesieniu do      warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub      doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,      jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są      wymagane.
 3. Jeżeli zdolności      techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego      podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w      postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,      Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez      Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4

 1. Wzór zobowiązania      podmiotu trzeciego zawiera załącznik nr 6 do ogłoszenia.
 2. Wykonawca, który      powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia      wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w      zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych      podmiotach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy      (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia)
 3. Wykonawca, który polega      na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada      solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za      szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych      zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

 1. 1.       W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                    w postępowaniu, należy wraz z ofertą przedłożyć:

1)       Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 2);

2)       Wykaz usług (według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 4 do ogłoszenia) – potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

3)       Wykaz osób (według wzoru stanowiącego (Załącznik nr 5 do ogłoszenia) potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu.


 1. 2.       W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć:

1)       zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzając, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2)       zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)       Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.Rozdział 12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. W postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Dopuszcza się porozumiewanie drogą e-mail na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl i faksem pod numerem 71/380 59 00 , z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
 2.  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faxu lub pod adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma, oświadczy, iż ww. nie otrzymał.
 3. Dla ofert, a tym samym dokumentów przesyłanych na ewentualne wezwanie z art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy lub art. 26 ust. 2 lub 2f, dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna, przekazana za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
 6. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

a)       w sprawie przedmiotu zamówienia p. Bartosz Kasperek - kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. (71)-380-59-39, e-mail: bartosz.kasperek@powiatwolowski.pl.

b)       w sprawie procedury zamówienia p. Ewelina Dziadykiewicz tel.  (71) 380 59 36, e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl.


Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 14. Termin związania ofertą

 1. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert

1)       Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2)       Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)   osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

2)   w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

3)       Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4)       Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5)       Zaleca się, aby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. Numeracja stron winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować stron niezapisanych. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

6)       Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.

7)       Forma dokumentów i oświadczeń:

1)       Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale.

2)       Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3)       Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4)       Ewentualne pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie;

5)       w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

8)       Tajemnica przedsiębiorstwa:

1)       jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty i oświadczenia takie muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). Nie zostaną ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania oferty zastrzegł (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępnianie oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że:

a)       informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,

b)       informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny, lub inny, o ile ma wartość gospodarczą,

c)       Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.

Brak elementu wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie skutkował nieważnością zastrzeżenia. 

2)   W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

9)       Opakowanie i adresowanie oferty.

1)      Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia:

a)       Koperta zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona powinna być  pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego z dopiskiem „Oferta na zamówienie na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna  postępowań sądowych i oznakowana wg poniższego wzoru:

 

 

POWIAT WOŁOWSKI

PL. PIASTOWSKI 2

56 – 100 WOŁÓW

Oferta na zamówienie na usługi społeczne pn.

,,Obsługa prawna  postępowań sądowych”

 Nie otwierać przed dniem 22.05.2018 r. godz. 11:15”.

 

2)      Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona we wskazany w pkt 1 sposób, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty bądź otwarcie wadliwie oznakowanej oferty przed terminem składania ofert.

10)   Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1)      w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w poprzedzającym ustępie, z dopiskiem „wycofanie”;

2)      w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy obowiązkowo zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej jak w poprzedzającym ustępie, przy czym koperta powinna mieć dopisek „zmiany”;

3)      Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

11)   Informacje pozostałe:

1)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

2)  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu,

3)  Oferta musi być sporządzona:

a)     w języku polskim,

b)    w formie pisemnej.

12)   Oferta powinna zawierać co najmniej następujące dokumenty:

1)       Formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

2)       Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

3)       Wykaz usług (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia) – potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

4)       Wykaz osób (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do ogłoszenia) potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5)       Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy dotyczy);

6)       Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, wg. wzoru stanowiącego zał. nr 6 do ogłoszenia (jeśli wykonawca posiłkuje się zasobami tego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu).

 

13)   W związku z tym, że Zamawiający przewiduje zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy, dokumentów, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 2, stosownie do postanowień art. 26 ust. 2 ustawy, może (nie musi) zażądać od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

14)   Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy, dokumentów o których mowa w Rozdziale 11 ust. 2 (wszystkich lub wybranych) Zamawiający może zażądać na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia jego odpowiedniego przebiegu.

 

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Pl. Piastowski 2

56 – 100 Wołów

pok. nr 5 (Punkt Obsługi Klienta)

w terminie do dnia 22.05.2018r. do godz. 11:00, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie Pl. Piastowski 2,  56 – 100 Wołów – pok. nr 18, w dniu 22.05.2018r. o godz. 11:15.
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  1. Otwierając oferty, wg kolejności wpływu, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (jeżeli Zamawiający wymagał ich podania) a także wszystkie informacje dotyczące punktowanych elementów oferty).
  2. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6 zamieści na swojej stronie internetowej.
  3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Rozdział 17. Sposób obliczenia ceny

 1. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wartość brutto wpisana w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Wynagrodzenie będzie stanowiło podstawę do rozliczeń w całym okresie trwania umowy. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia. W związku z powyższym za przygotowanie ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca, dlatego obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające z warunków i obowiązków określonych w niniejszym ogłoszeniu, projekcie umowy jak i własnej wiedzy i doświadczenia, a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, pochodne od płac.
 3. W przypadku pominięcia wyceny niezbędnych elementów koniecznych do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że zostały one uwzględnione w wycenie innych elementów, a odbiciem tego jest cena ofertowa brutto.
 4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
 5. Wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec zmianie nawet w przypadku zmiany przepisów dotyczących sposobu naliczania podatku VAT.
 6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy                      o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a)     zostaną złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania,

b)    nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

l.p.

Kryterium

Opis

Waga – udział w   ocenie

1

Cena

Cena oferty (z   podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać   się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę

80% = 80 pkt

2

Doświadczenie

Udokumentowane   doświadczenie w realizacji spraw w trybie art. 77-80 u.g.n

(Brak   udokumentowanego doświadczenia może stanowić podstawę do unieważnienia wyboru   Wykonawcy)

20% = 20 pkt


3.Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

1)    CENA OFEROWANA BRUTTO – waga 80 %

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej części, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku), po przeliczeniu wg wzoru:

                                               Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 80

                                                               Cena brutto oferty badanej


2)    DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY – waga 20 %.


Sposób obliczenia kryterium:

Zamawiający przyzna punkty wyłącznie za doświadczenie zawodowe Wykonawcy w realizacji spraw w trybie art. 77-80 u.g.n

a)       2-6 sprawy* - 5 pkt,

b)       7-11 spraw* - 10 pkt,

c)       12-16 spraw* - 15 pkt,

d)       17 i więcej spraw* - 20 pkt.

* przez sprawę należy rozumieć sprawę, w której Wykonawca lub osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, pełniły  zastępstwo procesowe w procesach z zakresu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Sprawy dwóch lub więcej osób podlegają zsumowaniu, ale tylko wtedy, gdy dotyczą wymienionych osób, które faktycznie będą wykonywały przedmiot zamówienia oraz nie stanowią tych samych spraw, w których równocześnie występowały te osoby.

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW = KRYTERIUM CENA + KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE

 

3)       Uzyskana liczba punktów w ramach danego kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4)       Zamawiający za najkorzystniejszą  uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

5)       W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została oceniona jak najkorzystniejsza o terminie                      i miejscu podpisania umowy.
 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą sposób pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.

Rozdział 22.  Inne informacje

 1. Płatność za realizację przedmiotu umowy będzie zrealizowana po zakończeniu każdej sprawy, przyjmując, że jedna sprawa to 1/57 ceny przedmiotu zamówienia na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę  prawidłowo wystawionej faktury VAT i orzeczenia lub ugody kończących sprawę oraz w razie potrzeby opinii prawnej w sprawie,  przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 2. Różnica pomiędzy dotychczasową opłatą roczną a opłatą proponowaną w ramach aktualizacji wynosi około 868.000, 00  zł.
 3. Aktualnie Starosta Wołowski złożył sprzeciwy do SKO we Wrocławiu, które przekazało niniejsze sprawy do Sądu Rejonowego w Wołowie (Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozpraw).
 4. Za poświadczeniem poufności Zamawiający może udostępnić dokumentację dotycząca przedmiotu zamówienia Wykonawcy zainteresowanemu złożeniem oferty.

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progu określonego w art. 138g nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział 24. Załączniki do ogłoszenia

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 -  Wzór umowy


 

Załączniki

wzór umowy doc, 204 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij