Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

IZP.272.2.17.2018 kursy nauczyciele cz4

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (powtórka części 4)

nr sprawy IZP.272.2.17.2018

zamawiający Powiat Wołowski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, Punkt obsługi Klienta (parter, pok. nr 5)

Treść

IZP.272.2.17.2018                                                                                              Wołów, 15.05.2018 r.Zapytanie ofertowe

Powiat Wołowski z siedzibą w Wołowie, pl. Piastowski 2, zaprasza do złożenia ofert na:

Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (powtórka części 4)

 

     I.            Zamawiający: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 

   II.            Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający do chwili podpisania umowy zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.


  III.            Tytuł projektu

„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”


   IV.            Program, Priorytet, Działanie

Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.


 1. Opis zamówienia:

Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie. Szczegółowy opis zamówienia  stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, co oznacza, że zadanie jest w całości finansowane ze środków publicznych.


 1. Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV:

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 


 1. Termin      realizacji zamówienia: od podpisania umowy z      wykonawcą do w zależności od terminów określonych w załączniku nr 1.

 1. Warunki udziału      w postępowaniu:
 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy      spełniają następujące warunki:

a)      wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)      wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)       wykonawca znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków i uzna spełnienie warunków poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego)

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, w tym dowodów na spełnianie kryteriów deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie (umowy, potwierdzenie należytego wykonania, referencje, itp.).

 1. Wymogi odnośnie      realizacji zamówienia:

a)      W przypadku szkoleń/kursów, gdzie jako miejsca realizacji nie określono siedzibę szkoły, Zamawiający dopuszcza realizację szkoleń/kursów poprzez umożliwienie udziału w organizowanych przez Wykonawcę otwartych szkoleniach/kursach w ramach bieżącej działalności pod warunkiem, iż tematyka tych szkoleń/kursów będzie odpowiadać wymogom zawartym w niniejszym zapytaniu.

b)      Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia szkoleń zostanie uzgodniony z Zamawiającym po przedłożeniu propozycji przez Wykonawcę.


    IX.      Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

 

 1. Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 2. Oświadczenie Wykonawcy - według druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,

 

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty.

 

 1. Opis sposobu      obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia.

 1.     XI.            Kryteria oceny ofert
 2. 1.       Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

 

 1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. z najniższą ceną brutto.
 2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.
 3. Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 1. Prawidłowe ustalenie      stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za      oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki      podatku VAT.

               Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                      Cena brutto oferty badanej


 1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
 2. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z wymienionych w pkt VIII warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
 1. Zamawiający      podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj.      najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i      podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.


 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa: 23.05.2018r.  o godz. 09:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (powtórka części 4)”

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Przeprowadzenie szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” (powtórka części 4)”

c)       za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie podpisanych skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres:

zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści art. PDF.


XIV.            Pozostałe informacje

 1. Osoba do kontaktu:

a)  w  sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Anna Jasinowska – Czarny, biuro@unika.net.pl, tel. 664 78 52 25.

b)  w sprawach dotyczących procedury zamówienia: Angelika Zdeb,  podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych, zamowienia@powiatwolowski.pl ,  tel.  071/380 59 36.

 1. Wszelkie pytania należy kierować w formie elektronicznej lub w formie pisemnej:
 • e-mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, biuro@unika.net.pl
 • numer fax. 071/380 59 00.
 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z oferentami, oprócz formy pisemnej, za pomocą fax-u lub poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 3. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

XII.         Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty      zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy      ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty      powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym      zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).

Załączniki:

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Oświadczenie Wykonawcy,
 4. Wzór umowy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij