W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie o cenę
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pok nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dn. 01.06.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia

24 maja 2018r., na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”, zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto

1.

DM Grup Poland Sp. z o.o.

ul.   Głowackiego 4/5

30-085 Kraków

22.818,00zł

2.

Prime Computers Dariusz Leszczyński

ul. Kraszewskiego   15a

50-229 Wrocław

23.652,90zł

3.

Microsystem Group Andrzej Synejko

ul. Górczewska   69/73

01-401 Warszawa

24.325,71zł

4.

Syriana Joanna Fischer

ul.   Porębskiego 28/17

80-180 Gdańsk

23.849,70zł

5.

Infologic S.c. Adam Olszar, Jadwiga Olszar

ul. Ustrońska   20

43-400 Cieszyn

23.414,28zł

6.

Prefer Z. Pilaszek Sp. Jawna

ul. Solec   30/15,

00-403   Warszawa

21.293,00zł

7.

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego   51

43-300   Bielsko-Biała

22.290,06zł

8.

MS-IT Miłosz Sękala

ul.   Gnieźnieńska 12

40-142   Katowice

22.752,54zł


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej NejmanWołów, dn. 01.06.2018r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 24 maja 2018r., na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Prefer Z. Pilaszek Sp. Jawna

ul. Solec 30/15
00-403 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do 13.06.2018r.


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman

Treść

Wołów, dnia 24.05.2018r.


 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące dostawy sprzętu komputerowego

Zamawiający:  Powiat Wołowski, z siedzibą przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00, NIP 988-01-33-369


Tryb udzielenia zamówienia: Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. 30.000 euro, postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.


I. Nazwa zamówienia:   Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa”.

III. Szczegółowy opis zamówienia:

a)      Komputer All-in-One HP Pro 440G3 (1KN96EA#AKD), szt. 3
b)      HPE ML10 Gen9 (838124-425) , szt. 1
c)      Pamięć 8GB(1x8GB) DDR3 1600 MHz (KVR16LN11/8), szt. 1
d)      Windows 10 Pro 64-bit PL, szt. 1
e)      Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2016 dla użytkowników domowych i małych firm PL 32/64-bit Medialess (T5D-02786), szt. 4
f)       Monitor 24” Dell U2414H, szt 1
g)      Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce2 OC 3GB GDDR5 192Bit PCI-E (GV-N1060WF2OC-3GD), szt. 2

 Wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do 13.06.2018r.

Płatność za realizację zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie Strony Umowy.

 V. Wspólny słownik Zamówień:

30231300-0 monitory ekranowe

30213300-8 komputer biurkowy

30237134-7 karty akceleratorów graficznych

48317000-3 Pakiety oprogramowania do pisania tekstów

48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

 VI. Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie zamówienia.
 3. Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.
 4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VIII. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

IX. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:


                   Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                               Cena  brutto  oferty badanej

X. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 30.05.2018r.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: Oferta - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

c)      faksem na nr 71 380 59 00

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl  z dopiskiem Oferta - „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF


XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

XII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XIII. Pozostałe informacje:

 1. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 30.000 euro.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wymagania techniczne (specyfikacja zamówienia)
 3. Wzór umowy

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane