W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia poniżej 200 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. nr 5

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Wołów, dnia 19.06.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Starosta Wołowski informuje, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 12.06.2018r., na zadanie pn. „Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet. zostały złożone następujące oferty:


Lp.

Nazwa   wykonawcy

Adres   wykonawcy

Cena   brutto

 

1.

POINT   Sp. z o.o.

ul.   Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A

02-366   Warszawa

7257,00zł

 
 
 

Przedstawione powyżej oferty są zgodne z treścią zapytania ofertowego i nie podlegają odrzuceniu.


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman


Wołów, dn. 19.06.2018r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 12.06.2018r., na zadanie pn. „Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


POINT Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A
02-366 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:

Oferent złożył najtańszą ofertę wraz z wymaganym kompletem dokumentów.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z harmonogramem przedstawionym w zapytaniu ofertowym.


STAROSTA WOŁOWSKI
Maciej Nejman

Treść

Wołów, dnia 12.06.2018 r.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dotyczące zakupu usług wsparcia i aktualizacji sygnatur dla urządzeń firmy Fortinet.

 

Zamawiający:  Powiat Wołowski, z siedzibą przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988-02-19-208, tel. 71/ 380 59 01, fax. 71/380 59 00, NIP 988-01-33-369

Tryb udzielenia zamówienia: Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. 30.000 euro, postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

I.        Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.

II.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. zapewnienie rocznego wsparcia technicznego z serwisem 8x5 świadczonego przez inżynierów posiadających certyfikację Fortinet Certified Network Security Professional do urządzenia FortiAP-223C 8x5 FortiCare, 1-Year #FC-10-P0229-311-02-12 –   (FP223C3X15002095 subskrypcja do 23 czerwca 2018r, FP223C3X15005876 subskrypcja do 07-lipca 2018r) -  2 szt
 2. zapewnienie rocznego wsparcia technicznego z serwisem 8x5 świadczonego przez inżynierów posiadających certyfikację Fortinet Certified Network Security Professional do urządzenia FortiAP-221C 8x5 FortiCare, 1-Year #FC-10-P0225-311-02-12–   (FP221C3X17008690 subskrypcja do 18-07-2018r) -  1 szt
 3. roczną licencją Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle for FortiGate-100E  #FG-100E-BDL (nr seryjny FG100E4Q16004950 subskrypcja do 17-07-2018r)  - 1 szt
 4. roczną licencją FortiCloud Analysis and 1 Year Log Retention for FortiGate-100E  #FC-10-FG1HE-131-02-12
 5. Usługi świadczone przez Wykonawcę:
a.       wsparcie telefoniczne świadczone przez inżynierów posiadających certyfikację Fortinet Certified Network Security Professional
b.      zdalna konfiguracja urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
c.       zdalne wsparcie techniczne
d.      rekonfiguracja urządzenia w związku ze zmianą wymagań Zamawiającego, co najmniej 5 razy w okresie obowiązywania umowy.
e.      pomoc w procesie realizacji naprawy i wymiany w ramach gwarancji producenta (również za granicą)
f.        pomoc przy zakładaniu zgłoszeń serwisowych u producenta

Wymagania dodatkowe

 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał status partnera wystawiony przez producenta urządzenia. 
 2. Wykonawca musi posiadać minimum 2 pracowników wsparcia technicznego posiadających certyfikację Fortinet Certified Network Security Professional
 3. Wykonawca musi zapewnić dostęp do usług wsparcia świadczonych w dni robocze, w tym, co najmniej 6 godzin dziennie musi przypadać na godziny pracy Starostwa Powiatowego w Wołowie.
 4. Wykonawca zapewni możliwość przekazywania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz możliwość kontaktu telefonicznego.
 5. Wykonawca nie może ograniczyć liczby porad udzielonych drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 6. Usługi producenta oraz Wykonawcy muszą być świadczone przez okres 12 miesięcy, liczony od końca obowiązywania bieżącej subskrypcji w przypadku usług producenta oraz od momentu złożenia zamówienia w przypadku usług świadczonych przez Wykonawcę.

III.    Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- wykupienie subskrypcji do urządzeń AP do 23.06.2018r, 7 lipca 2018r, 18 lipca 2018r, do FG100E do 18-07-2018r

Płatność za realizację zamówienia zostanie dokonana na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie Strony Umowy.

IV.   Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

V.     Opis sposobu obliczania ceny

1.      Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne rabaty i upusty.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do podania na formularzu ofertowym ceny brutto za wykonanie zamówienia.

3.      Cena powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie.

4.      Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

VI.   Opis przygotowania oferty

1.      Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.      Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wskazanych pozycji formularza.

3.      Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

4.      Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

VII. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

 

                        Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ................................................................................. x 100

                                       Cena  brutto  oferty badanej

VIII.           Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 18.06.2018r., o godz. 12.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)      listownie na adres: Powiat Wołowski, pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.”

b)      osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na zamkniętej kopercie  „Dostawa usług serwisowych i wsparcia dla urządzeń firmy Fortinet.”

c)       faksem na nr 71 380 59 00

d)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu podpisanego formularzaofertowego jako plik załączonego do korespondencji na adres: referatit@powiatwolowski.pl ; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

IX.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną).

X.      Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (tel. e-mail, fax)

Agnieszka Rytwińska: e-mail: referatit@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 5906

XI.    Pozostałe informacje:

1.      Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 30.000 euro.

2.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 


                                                                                                             

 

Załączniki:

1.       Formularz oferty

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane