W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wołowie


Plac Piastowski 2
56-100 Wołów


tel.: (+48) 71 380 59 01 
fax: (+48) 71 380 59 00email: starostwo@powiatwolowski.pl
skrytka ePUAP: /7u272ofvrz/SkrytkaESPNIP:
9880133369
REGON: 931950353
 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2307 artykułów
Zamówienie na: „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Starostwa Powiatowego w Wołowie wraz z dzierżawą kontenera na odpady w roku 2024”
Zamówienie na „Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Starostwa Powiatowego w Wołowie wraz z dzierżawą kontenera na odpady w roku 2024”
Status zamówienia aktualne
Zamawiający Starostwa Powiatowego w Wołowie
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia zapytania ofertowe
Termin składania ofert
Zamówienie na: „Dostawa paliw płynnych w roku 2024 na potrzeby Referatu Dróg”.
Zamówienie na „Dostawa paliw płynnych w roku 2024 na potrzeby Referatu Dróg”.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy IR.272.1.16.2023.RD
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia dostawy
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie: Powiat Wołowski Pl. Piastowski 2, 56 - 100 Wołów, osobiście: w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, bądź mailowo na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl
Zamówienie na: wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „PCM - przebudowa wewnętrznej instalacji gazu wraz z przyłączem”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy IR.272.1.17.2023
Zamawiający Powiat Wołowski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert listownie, osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów, pok. nr 5 lub mailowo: zamowienia@powiatwolowski.pl
Znak sprawy: GN.6845.4.2023 - wykaz
Znak sprawy GN.6845.4.2023 - wykaz
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Załącznik do uchwały Nr 307/789/23Zarządu Powiatu Wołowskiegoz dnia 20 listopada 2023 r. Wykaz nieruchomościprzeznaczonej do oddania w najem na czas określony w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy z przeznaczeniem na cele medyczne związane z prowadzeniem stacji dializ przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1526, z późn. zm.), art. 25b, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2023 r., poz. 1344, z późn. zm.), § 14 ust. 4 uchwały Nr XXXIX/209/21 Rady Powiatu w Wołowie z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołowskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r., poz. 4389), Zarząd Powiatu Wołowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy, z przeznaczeniem na cele medyczne związane z prowadzeniem stacji dializ przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, na okres od dnia 30 grudnia 2023 r. do dnia 30 grudnia 2026 r. (włącznie).1. Oznaczenie nieruchomościPrzedmiotem najmu jest część nieruchomości, tj. pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 489,2 m², zlokalizowane na III piętrze w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, przy ul. Aleje Jerozolimskie 28, położonym na działkach gruntu nr 2/6 AM-28, 4 AM-28, 5 AM-28, 7/4 AM-28, dla których Sąd Rejonowy w Wołowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00023425/3, wyposażone w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową.2. Przeznaczenie nieruchomościNieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeg Dolny (uchwała Nr XXXIII/340/2001 z dnia 10 listopada 2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 11, poz. 289 z dnia 30 stycznia 2002 r.) została oznaczone symbolem:a) działka nr 2/6, AM-28: - C37UPz  - teren usług publicznych – zdrowie, 8Kz – teren drogi klasy Z zbiorczej, strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarza.b) działka nr 4, AM-28: C37UPz – teren usług publicznych – zdrowie, 8KZ – teren drogi klasy Z zbiorczej, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, zabytkowy układ drogowy do zachowania,c) działka nr 5, AM-28: C37UPz – teren usług publicznych – zdrowie, 8KZ – teren drogi klasy Z zbiorczej, w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,d) działka nr 7/4, AM-28: C37UPz – teren usług publicznych – zdrowie, 8KZ – teren drogi klasy Z zbiorczej.3. Wysokość opłat z tytułu najmua) Miesięczna stawka czynszu z tytułu najmu pomieszczeń, użytkowych o łącznej powierzchni 489,2 m², zlokalizowanych na III piętrze budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej w Brzegu Dolnym przy ul. Aleje Jerozolimskie 28, wyposażonego w instalację energii elektrycznej, instalację CO, instalację telefoniczną, instalację internetową wynosi: 12,02 zł netto/ za m2.Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT.b) Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznemu podwyższeniu o coroczną waloryzację w wymiarze nie niższym niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski”. Zmiana dokonywana będzie po ogłoszeniu wskaźnika, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia danego roku.c) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z datą wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku VAT nastąpi zmiana miesięcznej stawki czynszu, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.d) Należności z tytułu czynszu Najemca będzie płacić Wynajmującemu z góry, w okresach miesięcznych, w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT.4. Nieruchomość aktualnie jest obciążona umową najmu obowiązującą do dnia 29 grudnia 2023 r.5. Przedmiotowa część nieruchomość zostaje przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy z przeznaczeniem na cele medyczne związane z prowadzeniem stacji dializ przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, na okres od dnia 30 grudnia 2023 r. do dnia  30 grudnia 2026 r. (włącznie).6. Najemca zobowiązany będzie do:1) uiszczania opłat dodatkowych z tytułu użytkowania obiektu najmu obok należnego czynszu najmu, tj.:- opłaty i koszty za wodę, kanalizację ściekową, usuwanie odpadów, usługi telekomunikacyjne,- opłaty i koszty zaopatrzenia obiektu najmu w energię (prąd, gaz, ciepło itp.) łącznie ze wszystkimi opłatami za pomiary zużycia oraz ewentualny najem i wzorcowanie  liczników,- ubezpieczeń rzeczowych i odpowiedzialności cywilnej dotyczących obiektu najmu,- koszty wszelkiego rodzaju podatków i innych opłat publiczno-prawnych, których obowiązek ponoszenia wynika z odrębnych  przepisów,2) użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, a w szczególności w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, a także zgodnie z celem najmu,3) przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie nieruchomości,4) utrzymania przedmiotu najmu w porządku i czystości oraz do niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich okolicznościach, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na porządek lub bezpieczeństwo,5) dbania o sprawność techniczną urządzeń i instalacji znajdujących się w najmowanych pomieszczeniach, w zakresie napraw i konserwacji związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu.7. Najemca bez uprzedniej zgody Wynajmującego nie będzie mógł dokonywać jakichkolwiek zmian przedmiotu najmu, w szczególności nie będzie miał uprawnień do zmiany przeznaczenia pomieszczeń, celu najmu, do dokonywania przebudowy, rozbudowy, zabudowy, adaptacji lub modernizacji.8. Najemca będzie miał prawo poczynić nakłady lub ulepszenia na przedmiot najmu wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i tylko w zakresie z nim uzgodnionym. Drobne nakłady i ulepszenia połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu będą obciążać w całości Najemcę i nie będą wymagały uprzedniego uzyskania zgody Wynajmującego. Wszelkie nakłady lub ulepszenia będą czynione na wyłączny koszt i ryzyko Najemcy.9. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie będzie mógł oddać przedmiotu najmu osobom trzecim w podnajem lub do innego odpłatnego bądź nieodpłatnego używania.10. Wszelkie ryzyka oraz koszty związane z prowadzeniem przez Najemcę działalności w obrębie przedmiotu najmu będą obciążać wyłącznie Najemcę.11. Najemca po zakończeniu okresu najmu zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.12. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie powierzchni przeznaczonej pod wynajem przekazanej do dyspozycji Najemcy, polegającej na zmniejszeniu metrażu oddanego w najem, jak również związanym z tym obniżeniem czynszu.13. Wynajmującemu zastrzega sobie prawo  do wypowiedzenia umowy bez zachowania  terminu wypowiedzenia, jeżeli Najemca:- używa przedmiot umowy w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem i niniejszą umową ,- bez pisemnej zgody Wynajmującego oddał przedmiot najmu do bezpłatnego używania lub w podnajem (w części lub całości),- prowadzi działalność powodującą przekroczenie  norm dotyczących świadczenia usług medycznych lub stałaby się ona uciążliwa dla otoczenia,- w przypadku gdy Najemca zostanie  wykreślony z ewidencji podmiotów gospodarczych  lub zawiesi działalność na okres dłuższy niż 3 miesiące,- w przypadku, gdy Najemca zalega z zapłatą należnego czynszu za 2 pełne okresy  wynajmuNiniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Przedmiotowy wykaz podlega wywieszeniu na ww. okres w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.Część nieruchomości (pomieszczenia użytkowe o łącznej  pow. 489,2 m2) została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cele medyczne związane z prowadzeniem stacji dializ przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, na okres od dnia 30 grudnia 2023 r. do dnia 30 grudnia 2026 r. (włącznie), dotychczasowemu najemcy. Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w niniejszym wykazie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7:45 do 15:45 lub telefonicznie  71/380 59 46,  lub 71/380 59 45.   STAROSTA Janusz Dziarski
Znak sprawy: GK.6640.327.2023
Znak sprawy GK.6640.327.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 163/2, jednostka ewidencyjna Wińsko 022202_2,  obręb Moczydlnica Klasztorna 0039 - 22.12.2023 r.
Znak sprawy: GK.6640.242.2023
Znak sprawy GK.6640.242.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 51/4, jednostka ewidencyjna Wołów 022203_5,  obręb Stęszów 0024 - 22.12.2023 r.
Znak sprawy: GK.6640.1150.2023
Znak sprawy GK.6640.1150.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 366 z działkami sąsiednimi (nr 229, 241/7, 241/3, 242, 244/1, 244/2, 488, 367, 316/1) - jednostka ewidencyjna Brzeg Dolny 022201_5, obręb Godzięcin 0002 - 07.12.2023 r.