Wicestarosta Wołowski:

 

Jarosław IskraDo kompetencji Wicestarosty w szczególności należy:

 1. koordynowanie działań podporządkowanych mu komórek organizacyjnych

 2. sprawowanie nadzoru merytorycznego w podporządkowanych mu komórkach organizacyjnych Starosta, w tym:

  • akceptowanie materiałów kierowanych na posiedzenia Zarządu
  • zapewnienie nadzoru nad realizacją uchwał Rady oraz uchwał i stanowisk Zarządu
 3. sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań przez podporządkowane komórki organizacyjne Starostwa

 4. dokonywanie ocen pracy podległych Wicestaroście kierowników komórek organizacyjnych Starostwa

 5. podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Starostę

 6. inicjowanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podporządkowanych komórek organizacyjnych

 7. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty