Powiat Wołowski

 pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00, 

  e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl

_____________________________________________________________

IZD.272.1.15.2022                                                       Wołów, 21.12.2022 r.Zapytanie ofertowe 

 na „Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2023”


I. Zamawiający: Powiat Wołowski działający w imieniu Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów.

 II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) – wartość zamówienie nie przekracza 130 000 zł netto.

III.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2023”.  

 Szczegółowy zakres: 

1.      Przedmiotem zmówienia jest całodobowe świadczenie przez 7 dni w tygodniu usługi w zakresie usuwania pojazdów z terenu powiatu wołowskiego na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez policjanta, strażnika miejskiego lub osobę dowodzącą akcją ratowniczą oraz przechowywania pojazdów usuniętych na terenie powiatu wołowskiego zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szacunkowa ilość pojazdów przeznaczonych do usuwania i przechowywania na parkingu strzeżonym oraz szacunkowy czas ich przechowywania podano w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.       W zakres usługi usuwania wchodzi:

1)    przyjęcie zlecenia usunięcia pojazdu,

2)  dojazd do miejsca zdarzenia odpowiednim sprzętem transportowym przeznaczonym do usuwania i przemieszczania pojazdów w czasie nie dłuższym niż 45 minut,

3)   zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania przez osobę uprawnioną,

4)   wyciąganie pojazdu spoza pasa drogowego, o ile jest to konieczne, w celu usunięcia pojazdu z miejsca zdarzenia,

5)   załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem pojazdu,

6)     uprzątnięcie miejsca zdarzenia,

7)     holowanie, przewóz pojazdu na parking wykonawcy

8) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na terenie parkingu

9)     przewóz pojazdu na żądanie zamawiającego na parking zlokalizowany na terenie powiatu wołowskiego

10)  do przedmiotu zamówienia zaliczana jest również usługa związana z odstępstwem od usunięcia pojazdu, która obejmuje:

a)     dojazd do miejsca zdarzenia,

b)  odstąpienie od usunięcia pojazdu, jeżeli ustaną przyczyny jego usunięcia.

3.      W zakres świadczenia usług przechowywania pojazdów usuniętych obejmuje również:

1)      parkowanie usuniętego pojazdu na parkingu Wykonawcy, spełniającym następujące warunki:

a)      strzeżonym, oświetlonym z całodobowym dozorem,

b)      ogrodzenie parkingu trwałe – betonowe lub metalowe,

c)      nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona,

d)      parking powinien mieć miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych oraz miejsce zabudowane do celów oględzin i zabezpieczenia przeciwko wpływom warunków atmosferycznych,

e)      zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez zezwolenia osoby dozorującej,

2) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów,

3) wydanie/przekazanie pojazdu właścicielowi lub zamawiającemu za potwierdzeniem odbioru. 

4. Podstawą wykonania usługi będzie dyspozycja usunięcia pojazdu wydana przez podmioty, o których mowa w art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz podmiot uprawniony zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

5. O nieodebraniu pojazdu z parkingu Wykonawca ma obowiązek powiadomić Starostwo Powiatowe w Wołowie (Wydział Komunikacji i Transportu) oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy  Prawo o ruchu drogowym.

6.  Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Wołowie (Wydział Komunikacji i Transportu) do 10-go dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów usuniętych i odebranych w miesiącu poprzednim z podaniem w szczególności: numeru i daty dyspozycji, rodzaju pojazdu, marki pojazdu, numeru rejestracyjnego, daty usunięcia pojazdu, daty odebrania pojazdu, liczby dób przechowywania pojazdu.

IV.   Termin wykonania zamówienia:

- od 01.01.2023 r.  do 31.12.2023 r.

 V.     Wymagane dokumenty w przedmiotowym postępowaniu:

1.   Formularz ofertowy - według druku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

2.   Formularz cenowy - według druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

3.  Kserokopia aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (t. j Dz.U. 2019 poz. 2140), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę;

4.   Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów specjalnych typu laweta, odpowiednio oznakowanych, do przewozu pojazdów do 3,5 tony, od 3,5 tony do 16 ton oraz powyżej 16 ton, którymi dysponuje Wykonawca, potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez upoważnioną osobę.

Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać wszystkie wymienione powyżej dokumenty. 

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta uzyska najwięcej punktów, do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego, a które nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 VI.   Opis sposobu obliczania ceny 

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Dostawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia i użyczenia oraz instalacji oprogramowania).

 VII.  Kryteria wyboru ofert 

Jedynym kryterium  oceny ofert jest:

- cena (wartość brutto wyrażona w PLN) – 100 pkt

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT .
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę.
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.
Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
 

                                         Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = …............................................................................... x 100

                                                       Cena brutto oferty badanej

 
Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę.
 
VIII.    Termin związania ofertą

Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

 IX.    Miejsce, sposób i termin składania ofert

1.      Termin składania ofert upływa 28.12.2021 r. o godz. 12:00.

2.       Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a)     listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, Pl. Piastowski 2 , 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2023”,

b)     osobiście w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Wołowie (pok. nr 5) z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie OFERTA NA „Świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rok 2023”,

c)      za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączonych do korespondencji na adres: zamowienia@powiatwolowski.pl; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści art. PDF.

 X.     Pozostałe informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

2.      Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-       podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

-       osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  ze zm.), dalej ‘’ustawy PZP’’,

-       podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5.      Okres przechowywania danych:

a)      w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

b)      w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:

-       przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,

-       dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 

-       w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,

6.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8.      Posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9.      Nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 XI.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomieni zostaną wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym (drogą elektroniczną).
 
XII.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi przedstawić:

Aktualną polisę ubezpieczeniową do wysokości kwoty objętej zakresem przedmiotu zamówienia.  
 
  XIII.    Załączniki:

Formularz oferty.
Formularz cenowy.
Wzór umowy.            

                                                                 
                                                       STAROSTA                   WICESTAROSTA                                                                                                                                /-/                                        /-/
                                                                                                                                                                    Janusz Dziarski                 Jarosław Iskra  

_______________________

Kierownik Zamawiającego


  


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Załączniki:

Zapytanie ofertowe z dn.21.12.2022
Zał. nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz oferty.
ZAŁ. NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
ZAŁ. NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - WZÓR UMOWY na usuwanie pojazdów.