Wołów, dnia 7 marca 2023 r.Zapytanie ofertowePowiat Wołowski z siedzibą przy pl. Piastowskim 2, 56-100 Wołów, NIP: 988 02 19 208, reprezentowanym przez Zarząd powiatu Wołowskiego, w imieniu którego działają:
Janusz Dziarski – Starosta Wołowski 
Jarosław Iskra – Wicestarosta Wołowski,

zaprasza do złożenia oferty na zakup stosu drewna opałowego, mieszanego z gatunku dąb, lipa ok. 6,75 m3 oraz ok. 4 m3 drzewa z gatunku klon zwyczajny, złożonego na działce gruntu nr 5/92, AM-47, obręb Wołów-miasto, gmina Wołów.

1.       Określenie przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż drewna opałowego, mieszanego z gatunku dąb, lipa (stos) ok. 6,75 m3 oraz ok. 4 m3 drzewa z gatunku klon zwyczajny (stos), złożonego na działce gruntu nr 5/92, AM-47, obręb Wołów-miasto,  gmina Wołów

Sprzedaż prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego, opublikowanego na stronie BIP Powiatu Wołowskiego. 

2.       Wartość przedmiotu sprzedaży 

Sprzedaży podlega drewno opałowe, którego szacunkowa wartość sprzedaży wynosi: 890,00 zł netto (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 gr) i została ona określona na podstawie szacunku brakarskiego drewna przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Minimalna cena ofertowa zakupu stosu przedmiotowego drewna opałowego wynosi 890,00 zł netto + 23 % stawka VAT = 1.094,70 zł brutto.

Każdy Oferent (Kupujący) przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży w celu przygotowania swojej oferty. 

Oferent (Kupujący) może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą zakup całości drewna, bez możliwości dzielenia na części. Sprzedający nie zapewnia załadunku, przewozu i rozładunku zakupionego drewna. Koszt załadunku, przewozu i rozładunku ponosi Kupujący.     

1.       Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie się kierował jedynym kryterium - najwyższej ceny brutto za oferowane drzewa.

2.       Termin wykonania.

Terminy wywozu pozyskanego drewna do dnia 28.04.2023 r.  

3.       Warunki udziału w postępowaniu.

Warunki wymagane od oferentów: W przetargu mogą wziąć udział osoby, którzy spełniają następujące warunki:
-        są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
-        akceptują wzór umowy,
-        akceptują przedstawione warunki sprzedaży.

4.       Dokumenty wymagane od Oferentów.

W postępowaniu ofertowym  mogą wziąć udział Oferenci, którzy złożą następujące dokumenty:
-        wypełniony formularz ofertowy, 
-        oświadczenie kupującego, 

5.       Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa z dniem 15 marca 2023 r. o godz. 14:00 decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

a) listownie na adres: Starostwo Powiatowe, pl. Piastowski 2, 56 – 100 Wołów z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – sprzedaż stosu drewna – GN.6852.19.2022”,

b) osobiście w biurze podawczym (pokój nr 5) Starostwa Powiatowego w Wołowie z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie: „Oferta – sprzedaż stosu drewna – GN.6840.19.2022”.

zgodnie z załączonym formularzem ofertowym 

5.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, pok. 27 w dniu 15.03.2023 r. o godzinie 14:30.

 

6. Termin związania ofertą: 14 dni od dnia otwarcia ofert.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta najpóźniej w terminie do 24 marca 2023 r.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
b) zawiera ona niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić od uznania jej za nową ofertę,
c) oferowane cena jest niższa niż ustalona cena minimalna.

W przypadku gdy dwóch lub więcej oferentów zaoferowało najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży, zapytanie ofertowe będzie kontynuowane poprzez wezwanie oferentów do złożenia poprawionych ofert (podwyższających oferowaną cenę).

7. Osoby do kontaktu.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Bogumił Siepka tel. 71 380 59 46 email: bogumil.siepka@powiatwolowski.pl.

 

8. Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru i wystawiona faktura.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.
4. W przypadku przekroczenia przeznaczonej kwoty na realizację zadania złożona oferta może nie zostać wybrana. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wołowski, z siedzibą w: 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2, tel.: +48 71 380 59 01.

2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może Pani/Pan skontaktować się z nim poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: iod@powiatwolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Wołowie, 56 – 100 Wołów, Pl. Piastowski 2.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w procedurze zapytania ofertowego z dnia 1.06.2021 r. znak. GN.7021.38.2021.

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również do dochodzenia potencjalnych roszczeń związanych z zawartą umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO); dodatkowo, przepisy prawa wymagają od administratora danych przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
-podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
-osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
-podmioty wykonujące zadania zlecone przez Administratora, w szczególności: dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty świadczące usługi prawnicze, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

5. Okres przechowywania danych:
a) w odniesieniu do podmiotów, których oferta nie została wybrana - przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku zawarcia umowy - do momentu obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, a także po jej zakończeniu, tj.:
-  przez okres 5 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania,
- dane zawarte na umowie – do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia na innej podstawie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, 
- w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itp.,
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą przetwarzane 
w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1],
−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2],
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

9. Załączniki:

- formularz ofertowy,
- wzór umowy,
- zdjęcia.

                                                                                                    
                                      WICESTAROSTA                    STAROSTA                 
                                         Jarosław Iskra                   Janusz Dziarski

 


Sprawę prowadzi insp. Bogumił Siepka tel. 71 380 59 46.


 
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.Załączniki:

zapytanie ofertowe - na sprzedaż stosu drewna
zdjęcia stosu drewna do sprzedaży
formularz ofertowy
zawiadomienie o wyborze