Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - symbol OSO


Realizuje w szczególności zadania z zakresu:
 1. organizacji obsługi administracyjno - gospodarczej Starostwa,
 2. prowadzenia spraw socjalnych pracowników Starostwa,
 3. nadzoru nad kancelarią ogólną i kontrola obiegu dokumentów i pism w Starostwie,
 4. zapewnienia warunków bhp i ppoż. w Starostwie,
 5. organizacji obsługi interesantów w zakresie skarg i wniosków,
 6. prowadzenia archiwum zakładowego,
 7. prowadzenia archiwum akt osobowych,
 8. utrzymywania powiatowych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej,
 9. zaopatrywania Starostwa w materiały biurowe, sprzęt biurowy i inne,
 10. zarządu budynkami Starostwa,
 11. gospodarki taborem samochodowym,
 12. utrzymania porządku i czystości w budynku oraz jego ochrona,
 13. spraw kadrowych i płacowych pracowników Starostwa,
 14. prowadzenia spraw kadrowych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na podstawie zawartych porozumień,
 15. spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń,
 16. prowadzenia spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników Starostwa,
 17. zarządzania siecią telekomunikacyjną i informatyczną Starostwa Powiatowego,
 18. gospodarowania pieczęciami urzędowymi,
 19. organizacji i funkcjonowania Starostwa,
 20. przyjmowania od zobowiązanych pracowników oświadczeń majątkowych.